Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X031v_139_1 UT_K_X032r_139_2 B UT_G_X025r_139_1 UT_G_X025v_139_2

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 31v-32r, nr. 137 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 25r-25v, nr. 137 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idem.a

In de marge een diagonale streep.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 508-509, ad 1331 januari 18. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 382-383, nr. 993.

Vgl. nr. UT 144, een oorkonde van dezelfde datum met een grotendeels overeenkomstige inhoud. Vgl. voorts nrs. UT 114, 137 en 143.

Wi Jan bi der ghenaden Gods biscop van Utrechtb maken cond etc. Want een edel endec moghende prinche hair Willaemd grave etc. onsen borghen, die wi sculdiche sien ende si uyt ghedaen hebben ende fineert, alse heren Florijs van Jutfaes, Domproist van Utrechtf, heren Heynricg van Loenresloteh, deken van Sente Jans toit Utrechti, heren Ghisebrechtj here van Yselsteyne, heren Rutgheer uten Wairdek, heren Zueder van den Boetselaerl, heren Thomasm van Diest onsen broeder, heren Arnoud van IJselsteyne, heren Willaemn van Bocstel onsen neve ende heren Steven van Zullen, IIIIM pond zuarter Tornoyseo, den ouden groeten over sestien penning gherekent, heeft gheloft wartp dat hem enich hinder ofte commer gheviele alse van der bewisinghe ende betailinghe van den IIIIM ponden Tornoyseq voirscreven, alse die brief dair of spreket die die grave voirs. hem dair of bezeghelt heeft mit ons, dat hi hoir hulper dair of wesen zal ende bliven toter tijd dat die voirs. borghen dat hore in hebben na der maniere van den brieven dair op ghemact; so hebben wi, dienr grave voirseyd van deser beloftochts ende sekeringhe te ontheffen ende de bed te bewaren ende omt te houden dair of sonder scade, bevolen ende bevelen mit desen brieve heren Thomasu van Diestv, onsen broeder voirs. ende onsen borchsate van Vollenhoe, heren Willaemw van Broecstel, onsen neve voirseyd ende onsen burchsate van x der Horst, ende heren Arnoude van Yselsteyne, onsen neve voirs. ende onsen burchsate van Stoutenberch, dat si onse borghe ende huse voirscreven niemand op leveren noch in handen lait comen ten sie bi sgraven wille voirscreven, mair dat sire op bliven ende onder houden tote sgraven behoef voirs. toter tijd toe dat wi hem van dier beloifte ende sekeringhe die hi onsen borghen voirscreven ghedaeny hevet, alst voirscreven es ende openbair es bi sinen openen brieve, z ontheven hebben ende scadeloes ghehouden, sonder archlist.

Ende wi Thomaes van Diest, Willaema' here van Boescstelb' ende Arnoud van Iselsteynec', riddere, burchsaten van den husen voirscreven, omme onsen lieven here den grave voirghenoemdd' de bed te versekeren ende te bewaren in desen stucken belovene' ende verbinden ons selven bi onser trouwen ende sekerhede ende bi bezuoren ede, als bi bevelnisse ons liefs heren des biscops voirs., dat wi noch onser ghene die voirs. huise niemant op leveren en zullen noch in handen laten comen ten sie bi ons heren sgraven wille voirs., mair dair op te bliven ende onder te houden toit sinen behoeff' toit der tijd toe dat hi van der belofte ende sekerhede alst voirs. es quite ende scadeloes ontheven si, sonder archlist. Ende wareg' dath' sake datter enich van den drieni' burchsaten voirscreven storve, zo gheloven wi Jan biscop voirnoemdj' dat wi dair op enen anderen setten zullen bi sgraven wille ende rade, ende zo sal die ander burchsate eer hi op den huse cometk' hem verbinden mit sinen openen brieve ende bi siere trouwen ende sekerheden ende sinen ghezuoernen ede te houden sulke belofte ende sekerhede als dese borchsaten ghedaen hebben ende beloft. Ware oec dat sake dat wi Jan biscop voirs. buten lands waren ender enich van den borchsaten storvel', zo soude die grave in sine stede enen anderen setten dair hem of dochte dat ons ende hem mede gheholpen ware, ende verbinden hem ende belovenm' in der manieren dat voirscreven es.

In kennessen hier of ende omme dat wi dit trouweliken houden sullen ende willen, so hebben wi Jan bi der ghenaden Gods biscop van Utrechtn', Thomaes van Diest, Willaemo' here van Boecstelle ende Arnoudp' van Yselsteyne voirscreven desen brief etc. Ghegheven toit Utrechtq' op sente Pieters dach ad cathedram int jaer ons Heren M CCC een ende dortich.

a
nl. de bisschop van Utrecht, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. UT 136 B.
b
Utr. AB.
c
gecorrigeerd B.
d
Will. AB.
e
c onduidelijk (verbeterd uit g?) A.
f
Utr. B.
g
Heynr. B.
h
Lonreslote B.
i
Utr. AB.
j
Ghisebr. AB.
k
Waerde B.
l
Boetsel'r AB.
m
Thomaes B.
n
Will. AB.
o
Tor. A; Tor' B.
p
waer met de e bovengeschreven B.
q
Tor. A; Tor' B.
r
den B.
s
beleftocht A; belestocht B.
t
ontbr. B.
u
Thomaes B.
v
Dienst met de n geëxpungeerd A.
w
Will. AB.
x
hier Stoutenberch, geëxpungeerd B.
y
ed gecorrigeerd B.
z
hier dier belofte ende zekeringhe die hi onsen borghen voirscreven, doorgestreept A; hier dier beloeft ende sekeringhe, doorgestreept B.
a'
Will. AB.
b'
Boechstel B.
c'
Yselsteyne B.
d'
oe gecorrigeerd B.
e'
belolen, de o gecorrigeerd B.
f'
na de f een geradeerde t B.
g'
wair, ir door andere hand verbeterd uit t B.
h'
ontbr. B.
i'
boven de regel toegevoegd B.
j'
voirs. B.
k'
comē B.
l'
boven de e de aanzet van een afkortingsstreep A.
m'
bevelen B.
n'
Utr. AB.
o'
Will. AB.
p'
Arn. AB.
q'
Utr. AB.
Oorkonder: Jan III (van Diest) bisschop van Utrecht
Destinataris: graaf Willem III