Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X032r_140_1 B UT_G_X025v_140_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 32r, nr. 138 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand, een hoofdletter B, wel verwijzend naar de A in de marge bij nr. UT 134, op f. 29v van dit register.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 25v, nr. 138 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Utrecht.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 512.

Vgl. nr. UT 140, de grafelijke uitspraak in deze kwestie.

Wi borghemesters, scepene ende ghemene Rait van der stat van Utrechta doen verstaen allen luden dat wi van onser stat weghen ende onse borghereb van Utrecht ghelovet hebben ende gheloven mit desen brieve enen moghende hoghen man, onsen lieven here heren Willaemc grave van Heynnegouwend etc., dat wi ende onse borghere voirseyd horen houden ende witteliken voldoen sellen alsulc segghen ende soene als die grave voirs. segghen sal mit sijns selves monde jof mit sinen openen brieve tuischen dien dach vane huden ende dien ersten dach van meye die naist comende es, et sie recht of minne, bi sijns selves goddenken, van alle twiste, claghe, scade ende orloghe dat sijn ende ghewesen hebben toit dien daghe van huden, oec waen si roeren, tuischen Heynrike van der Lecke an die ene side mit dien sinen ende ons ende onse borgheref ende onse stat van Utrecht mit Jehang van Risenburchh, sine ende onse hulpere an die ander side; warti dat wi dat niet en daden als wi belovet hebben ende hier voirscreven es, so waren wi sculdich onsen here den grave voirs., ende loven oec mit desen brieve te betailen, enen pene van tueen dusent ponden zuarterj Tornoysek, enen goeden groten coninx Tornoysel voir sestien penninghe gherekent, die wi hem betailen soude also hi of sijn boden ons dier vermaenden, sonder enich weder segghen; ende sonder alle archlist. Ende wair dat sake dat onse here die grave voirs. sijn segghen niet en seghede binnen deser tijd die voirscreven es, so waren wi claerliken quite ende vri van deser voirs. pene.

In orkonde etc. Ghegheven des dinxendaghes na Palmen dach int jaer ons Heren M CCC een ende dortich.

a
Utr. AB; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
b
borghē B.
c
Will. AB.
d
Heynn. AB.
e
gecorrigeerd A.
f
borghē B.
g
Johan B.
h
u onduidelijk vanwege een correctie A.
i
wair dat sake B.
j
boven de regel toegevoegd A.
k
Tor. A; Tor' B.
l
Tor. A; Tor' B.
Oorkonder: burgemeesters, schepenen en gemene Raad van Utrecht
Destinataris: graaf Willem III