Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X016r_156_1 B UT_G_X027v_156_1 UT_G_X028r_156_2

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 16r, nr. 154 (primaire registratie).
Opschrift:

Eerste opdracht van thuys ten Goye.

Ten gevolge van muizenvraat aan de bovenhoek van het blad is enig tekstverlies opgetreden.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 27v-28r, nr. 152 (na 1336 sept. 8-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Gijsbrechta uyten Goye.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 527, ad 1332 april 13.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. UT 160, een latere heruitvaardiging met enkele wijzigingen, alsmede nrs. UT 157, 161 en 165.

Allen den ghenen die desen brief sullen sien of hoiren lesen make ic cond[ Ghise]brechtb c uyt den Goye dat ic minen here den grave van Heynnegouwend, van Hollande etc. g[hegheven] hebbe ende op ghedraghen toit eenen vryen eyghen mijn huys ten Goye mit den[ voir]burghe ende mit der hofstede dairt op staet, ten uteren cante toe van der uterster cing[helen], ende dit voirseide huys f mit den voirburghe ende mit der hofsteden voirscreven heeft m[ijn] here die grave voirs. mi weder verleent ende minen erfnamen van hem ende van sinen erfnam[en] toit eeneng rechten erfleene te houden, in manieren dat dit huys alsoe alst voirscreven is altoes sijn open huys wesen sal ende siere erfnamen, soe wilke tijd dat sijs begheren, ende dat ic ende mijn erfnamen hem dat huys rumen sullen als sijs te doene sullen hebben; ende als si thuys ghebeseghet hebben ende sijs niet meer te doene en hebben, soe sullen si mi of minen erfnamen thuys scadeloes weder leveren in al den rechte en in al den wesene dat ict hem leverde. Ende alle stucken sonder archlist.

In orkonde desen brieve beseghelt mit minen segheleh. Ghegheven toiti Dordrechtj des manendaghes na Palmen int jair ons Heren M CCC twee ende dortich.

a
Gijsbr. B.
b
tekstverlies in A tussen rechte haken aangevuld naar B (zie de kopnoot onder A); Ghisebr. B.
c
hier om een gaatje in het perkament heen geschreven A.
d
Heynn. AB.
e
Holl. AB.
f
hier ende, doorgestreept B.
g
enen boven de regel toegevoegd B.
h
etc. i.p.v. desen brieve ... seghele B.
i
ontbr. B.
j
Dordr. A; tDordr. B.
Oorkonder: Gijsbrecht uten Goye
Destinataris: graaf Willem III