Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X016v_160_1 B UT_G_X028r_160_1 UT_G_X028v_160_2

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 16v, nr. 158 (primaire registratie).
Opschrift:

Thuys te Goye.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 28r-28v, nr. 156 (na 1336 sept. 8-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Gijsbrechta uyten Goye.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 539.

Vgl. nr. UT 156, een eerdere uitvaardiging ten opzichte waarvan de onderstaande tekst enkele wijzigingen vertoont, alsmede nrs. UT 157, 161 en 165.

Allen den ghenen die desen brief sullen sien of hoiren lesen make ic cond Ghisebrechtb uyt den Goye dat ic bi rade van minen maghen ende van minen vrienden minen here, heren Willemc grave van Heynnegouwend etc., ghegheven hebbe ende op ghedraghen toit eenen vryen eyghen mijn huys ten Goye, mit den voirburghe ende mit der hofstede dair thuys op staet, ten uteren cante toe van der uterster cinghelee buten der graft, ende gheloven hem dit huys ende datter toe behoirt alse voirscreven es te wairne alsmen een vry eyghen sculdich is te wairne; ende dit voirseide huys mit sinen f toe behoiren alse voirscreven is heeft mi die grave voirs. weder verlient ende minen erfnamen van hem ende van sinen erfnamen toit eenen rechten erfliene te houdene, in manieren dat dit huys mit sinen toe behoiren voirscreven altoes sijn open huys wesen sal ende siere erfnamen, soe wilke tijd dat sijs begheren, omme hoir oirlogheg jof omme hoir oirbair, ende dat ic ende mine erfnamen hem dat huys rumen sullen als sijs te doene sullen hebben h alse voirscreven es; ende als si thuys ghebesicht hebben ende sijs niet meer te doene en hebben in hoiren oirloghei ende oirbair alse voirscreven is, soe sullen si mi jof minen erfnamen thuys voirscreven weder leveren ende mine scade ghelden diere mi ane ghedaen es, in al den rechte ende in al den wesen dat ict hem leverde. Ende alle stucken sonder airchlist.

In orkonde desen brieve beseghelt mit minen seghele; ende in meerre kennissen soe hebbe ic ghebeden minen lieven maghen heren Zweder here van Vyanen, heren Dieric van Lienden, ridderen, Hubrechtj den Scencke van Culemborchk, Janne van Culemborch ende Gherardl van den Vliete, knapen, dat si desen brief mit mi beseghelen. Ende wi Zweder here van Vyanen, Dieric here van Lienden, ridderen, Hubrecht die Scencke van Culemborch, Jan van Culemborch ende Gherardm van den Vliete, knapen, omme beden wille Ghisebrechtsn uyt den Goye, ons neven voirscreven, soe hebben wi desen brief met hem open beseghelt met onsen seghelen, in kennissen der wairhedeno. Ghegheven in den Haghe op den Paischp dach int jair ons Heren M CCC drie ende dortich.

a
Gijsbr. B.
b
Ghisebr. AB.
c
Will. B; heren Willem op rasuur A.
d
Heynn. AB.
e
cinghe A.
f
hier voir, doorgestreept A.
g
oirlaghe; hoiroirlaghe aan elkaar geschreven en vervolgens gescheiden d.m.v. een verticale streep A.
h
hier se, doorgestreept B.
i
oirlaghe A.
j
Hubr. B.
k
Culenburch (hierna steeds deze schrijfwijze; niet meer aangegeven) B.
l
Gher'd A; Gher3 B.
m
Gher'd A; Gher3 B.
n
Ghisebr. AB.
o
wayriden B.
p
s tussengeschreven B.
Oorkonder: Gijsbrecht uten Goye
Destinataris: graaf Willem III