Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X017v_166_1 B UT_G_X029r_166_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 17v, nr. 164 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 29r, nr. 162 (na 1336 sept. 8, wrs. vóór ca. 1340, naar B).
Opschrift:

Voechdye van Montfoirde.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 548.

Wi Heynrica van Loenreslote, deken van Sinteb Jannesc toit Utrechtd, Roelof die Rovere van Montfoirde, Florense van Montfoirde, Willaemf van Montfoirde ende Arstg van der Horsth maken cond allen luden. Want onse lieve here die grave van Heynnegouweni ende van Hollandj Willaemk van Montfoirde ende Arstl van der Horstm voirscreven gheset hevet op den huse ende in der heerscippen ende in allen goede ende in der voghedyen van Heynricn Roverso kinder van Montfordep, zoe gheloven wi alle vive voirnoemd ghesamender hand ende elc voir al bi onser trouwen ende bi onser sekerheden dat wijt also verwaren zullen dat onsen lieven here den grave voirnoemd noch sinen luden noch sinen lande van den huse van Montforde noch van der heerscippien van Montforde noch van ons ghene lette noch achterdeel noch scade comen en sal, ende dat wi ghene scattinghe in den lande van Montfoirde doen en sullen ten si bi orlove ons liefs heren sgraven voirseyd; ende zullen elken man recht ende vonnisse doen ende zullen mid den kinderen ende mid hore houdinghe doen bi goeddenken ons heren sgraven voirs., ende zullen thuys, heerscippen ende der kinder erve ende goed van Montforde voirscreven verwaren ende also goedq leveren alse wijt nu ontfaen. Ende als Jan van Montfoirde of die outste sone sijn daghe hevet ende mid rechte selve mondich es, zoe zullen wi thuys ende die heerscippie van Montfoirde mid allen erve ende mid allen goede dat wire nu mede ontfaen weder leveren onsen here den grave vors. in allen manieren dat hijt ons levert, tote des outsten soens behoef diet sculdich es te hebben. Ende alle stucken voirscreven sonder archlist.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des vridaghes na sinte Victoirsr dach int jaer ons Heren M° CCC° XXXIII°.

 

s Nota.t u Ista littera fuit in scrinio, etv dominus Symon de Brye attulit eam ex parte domini, qui eam redderetw Willelmox de Montvoirde.

a
Heynr. A; Henric B.
b
St' A.
c
Jans B.
d
Ytr. B.
e
Flor. B.
f
Will. AB.
g
Aerst B.
h
Hurst B.
i
Heynn. AB.
j
Holl. AB.
k
Will. AB.
l
Aerst B.
m
Hurst B.
n
Heynr. A; Henr. B.
o
Roevers B.
p
Montfoirde (hierna steeds deze vorm; niet verder aangegeven) B.
q
e klein bovengeschreven A.
r
Victors B.
s
het volgende door andere hand A.
t
in de marge AB.
u
hier, in de marge: ¶ B.
v
etiam (et met afkortingsstreep) A.
w
de uitgang gecorrigeerd A.
x
Will'o AB.
Oorkonder: Hendrik van Loenersloot, deken van Sint Jan te Utrecht, Roelof de Rover van Montfoort, Floris van Montfoort, Willem van Montfoort en Arst van der Horst
Destinataris: graaf Willem III