Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X036v_170_1 UT_K_X037r_170_2 B UT_G_X030v_170_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 36v-37v, nr. 168 (primaire registratie).
Opschrift:

Die grave van Hollanta neempt aen die monbairsceppe van Sticht van Utrecht.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 30v, nr. 166 (na 1336 sept. 8, wrs. vóór ca. 1340, naar B).
Opschrift:

Noch den Gestichte.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 560, ad 1334 februari 10. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 430, nr. 1132.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. het voorafgaande nr. UT 169.

Willemb ..grave van Heynnegouwenc, van Hollandd ende here van Vriesland ende Willem zone des graven voers., ..grave van Zeellande, maken cond allen luden. Want die borchmeesters, Raed ende die ghemeene stat van Utrecht omme jonsten wille die zij hebben dat Ghestichte van Utrechtf in sinen stane te houden ende onsen here den biscop van Utrecht ute siere scout te helpene ende in zinen stane weder te bringhene, ende omme goede jonste wille te crighene met ons ende met onsen lande, hebben gheleend in ghereeden ghelde eene somme van penninghen des biscops scoud te verlegghene, daer zij onse brieve ende onse borghen van zekeringhen of bezeghelt hebben; soe willen wi alle die tijd doereng dat dat Ghestichte van Utrecht an dese zide van der Ysele te Hollandh werts in onser monbaerscip ende bedrive staen sal, also als die biscop van Utrecht voerseyt in onsen handen gheset heeft, der stat van Utrecht ende alle horen burghers van hore stat jonstich ende vordeliken sien in allen redeliken ende reckeliken saken, also verre als hore burghers ombroekich sullen sijn jeghens ons, onse lude ende onsen lande, ende nemen die burghers van Utrecht ende hoer goed in onse bescermte ende in onsen gheleyde in onsen lande, mid al sulken rechte als zij sculdich sien, ende in den Ghestichte van Utrecht te bescermen ende te gheleydene also als een monbaer binnen zinen bedrive van der monbaerscipe is te doene, ende wi en willen niet dat men hoer burghers yed campe. Voert sullen wi sulker privilegien ende brieve als sij hebben van den coning Willemi ende van ons, ende anders wilcore ende recht die hem die biscop van Utrecht mid rechte sculdich is te houdene, hem houden alse verre als recht is ende wi als monbaer in onsen bedrive van den Ghestichte sculdich sien te doene. Voert sullen wi ende willen in den ambochten van den Ghestichte voers. binnen onsen bedrive al sulcdanighe luden ende personen setten die wi hoepen ende vermoeden dat verwaren ende bedriven sullen toter ecclesye ende des Ghestichts ende der stat oerbaer ende ruste, ende die of ende ane te doene wanneer ende also dicken alst ons oerbarlic donken sal omme die beste oerbaer ende ruste vander ecclesie, van den landen ende van der stat. Ende alle stucken voerscreven sonder arghen list; ende dit sal gheduren alse langhe als wi beyde of onser eenich j monbaer wesen zullen des Ghestichts als voers. is bi zulken over een draghene ende beveelnessen als wi daer of hebben van den ..biscopk die nu is.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelen. Ghegheven tote Valenchijn desl donresdaghes na sinte Agathen dach int jaer ons Heren M° CCC vier ende dortich.

a
Holl't A.
b
Willaem B.
c
Heynn. AB.
d
Holl. AB.
e
Zeellnd B.
f
Utr. B; deze afkorting hierna niet meer aangegegeven.
g
tijddoeren, met correcties van de eerste d en de o A.
h
Holl. B.
i
Willaem B.
j
hier en hierna om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven B.
k
digniteitspunten ontbr. B.
l
d onduidelijk vanwege een correctie A.
Oorkonder: graaf Willem III en zijn zoon Willem, graaf van Zeeland
Destinataris: burgers van Utrecht