Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X037r_172_1 UT_K_X037v_172_2 B UT_G_X030v_172_1 UT_G_X031r_172_2

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 37r-37v, nr. 170 (primaire registratie).
Opschrift:

Seggen tuischen Agniese van IJselsteijne joncvrouwe van Montvoirde ende Jan van Montvoirde haeren zoon vanden monbairscippe vanden huijse ende goeden van Montvoirde.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 30v-31r, nr. 168 (na 1336 sept. 8, wrs. vóór ca. 1340, naar B).
Opschrift:

Montfoirde.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 579.

Vgl. ook het volgende nr. UT 173.

Allen den ghenen die desen brief sullen sien jof horen lesen doe wi verstaen Agnieze van Yselsteyne, joncvrouwe van Montvoirdea, ende Jan van Montvoirde, hair zone, dat wi bi ghehiete ende wille ons lieves heren des graven van Heynnegouwenb ende van Hollandc ghebleven sien van allen twiste die es tuschen Willaemd van Montvoirde op die ene zide ende ons op die ander zide als van dier monbairscap des huys ende des goeds van Montvoirde, die hi beleyt hevet ane vier mannen, twie diere Willaem van Montvoirde voirs.e toe neemt ende twie die wire toe nemen, onsen lieven here den grave voirghenoemt tot enen over manne ons te sceydene na den rechte van den lande des Ghestichts van Utrechtf. Wair toe wi kiesen ende nemen heren Arnoude van Hoekelemg, ridder, ende Zwederh van Zulen, knape; ende soe wat si segghen mid onsen lieven here den ..grave voirghenoemt als een overman in der zake tuschen Willaemi van Montvoirde voirs. ende ons, dat gheloeve wi vaste en stadej te houden. Mar wair dat zake dat hair Arndk ofte Zwederl voirghenoemt op die tijd als men dat segghen segghen soudem dair niet bi comen en mochten, zoe sellen wi enen anderen goeden man die hem lantsrecht verstaet zetten ende kiesen in des gheensn stat die van desen twien voirscreven dair niet comen en mochte; ende alle poynte voirscreven sonder arghelist.

In orconde des briefs bezeghelt mid onsen zeghelen. Ende omme die meerre zekerheyt zoe hebben wi ghebeden onsen lieven here onsen vader, heren Ghisebrechto den here van Yselsteyne, dat hi desen brief mede bezeghele mid zinen zeghele als tot eenre orconde. Ende wi Ghisebrechtp here van Yselsteyne voirghenoemt omme beden wille Agniezenq onserr dochter ende Johans hairss zoens hebbent gairne ghedaen. Ghegheven int jair ons heren M° CCC° ses ende dortich op sinte Pieters ende sinte Pouwels avonde.

 

t Ista littera est sub Gerardou in scrinio in Haghav.

a
Montfoirde B; deze variante schrijfwijze, steeds zo in B, hierna niet meer aangegeven.
b
Heynn. AB.
c
Holl. AB.
d
Will. B.
e
ontbr. B.
f
Utr. B.
g
Hoekelē A; Hoekelen B.
h
Zuede B.
i
Will. B.
j
volgorde: stade ende vaste B.
k
Arnoud B.
l
Zueder B.
m
so gecorrigeerd B.
n
de laatste letter onduidelijk A.
o
Ghisebr. B.
p
Ghisebr. B.
q
Agniesen B.
r
r verbeterd uit n A.
s
s bovengeschreven B.
t
hier B.
u
Ger'do B.
v
Haga B.
Oorkonder: Agnes van IJsselstein, jonkvrouw van Montfoort, en haar zoon Jan van Montfoort
Destinataris: graaf Willem III