Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X037v_173_1 B UT_G_X031r_173_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 37v, nr. 171 (primaire registratie).
Opschrift:

Roerende Montfoert.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 31r, nr. 169 (na 1336 sept. 8, wrs. vóór ca. 1340, naar B).
Opschrift:

Adhuc de eodem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 579.

Vgl. ook het voorafgaande nr. UT 172.

Wi Ghisebrecht here van Yselsteyne ende Arnd synb sone, ridderen, joncvrouwe Agniese, joncvrouwe van Montvoirdec, ende Jan van Montvoirde, hor sone, maken cond allen ludend dat wi alle viere voirscreven ende elc besonder vor ons ende voir onse nacomelinghe onsen lieven here, heren Willaeme gravef van Heynnegouweng, van Hollandh ende here van Vriesland, hem ende sinen nacomelinghen beloven bi onsen eede, onser trouwen ende bi onser zekerhede mid desen brieve dat wi onsen here den ..grave voirs. of sinen ghewairden bode leveren zullen tot allen tyden ende alse dicke als hi wille ende hijs te doene hevet dat huus te Montvoirde sijn open huys te wesen, tot ziere behoef ende tot ziere vriende, binnen diere tijd dat onser enich van ons drien voirscreven die monbairscip van Janne van Montvoirde voirs. in handen hebben sal, also alse ons onse here die gravei voirs. mid sinen brieve j bevolen heeft.

Ende omme dat wi alle voirwairde voirscreven sonder archlist vast ende ghestade houden willen, soe hebben wi ghebeden edelen luden ende moghende heren Janne van Heynnegouwenk, here van van Byaumond, ende heren Gherard here van Voirne, burchgrave van Zeellandl, dat si dese voirwairde voirscreven mid ons endem zeghelen willen. Ende wi Jan van Heynnegouwenn, here vano Byaumond, ende Gherardp here van Voirne, burchgrave van Zeellandq,r omme bede willen heren Ghisebrechtss here van Yselsteynet, heren Arnds sijns soens, joncvrou Agniesen joncvrouwe van Montvoirde ende Jans hoirs soens voirscreven, ende omme die meerre zekerhede wair dat zake dat si viere jof hore enich van hem vieren voirscreven hier in yet versumede jof ghebrokich ware, zoe gheloven wi alle vorwairden voirscrevenen vor hem te voldoene, ende hebben desen brief bezeghelt mid onsen zeghelen. Ghegheven op sinte Odulfs dach int jair ons Heren M° CCC° ses ende dortich.

 

Ista littera est sub Gerardou in scrinio in Haghav.

a
nl. (het huis) Montfoort, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. UT 172 B.
b
aldus AB.
c
Montfoirde B; deze variante schrijfwijze, steeds zo in B, hierna niet meer aangegeven.
d
ontbr. B.
e
Will. B.
f
..grave B.
g
Heynn. AB.
h
Holl. AB.
i
..grave B.
j
hier bevolem, doorgestreept A.
k
Heynn. AB.
l
Zeell. AB.
m
dit woord lijkt overtollig AB.
n
Heynn. AB.
o
onduidelijk vanwege een correctie B.
p
Gher. B.
q
Zeell. AB.
r
dat si dese voirwairde ... Zeelland in de marge toegevoegd B.
s
Ghisebr. B.
t
Yselst. B.
u
Ger'do B.
v
Haga B.
Oorkonder: Gijsbrecht heer van IJsselstein, zijn zoon Arnoud, ridders, zijn dochter jonkvrouw Agnes, jonkvrouw van Montfoort, en haar zoon Jan van Montfoort
Destinataris: graaf Willem III