Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X038r_175_1 B UT_G_X031v_175_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 38r, nr. 173 (na 1336 sept. 8-ca. 1340 mrt., naar verloren voorbeeld).
Opschrift:

Roerende de Goye, Hagestein, Gaspaerde a.

Onder de tekst, door dezelfde hand: Concordatus est.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 31v, nr. 171 (na 1336 sept. 8, wrs. vóór ca. 1340, naar B).
Opschrift:

Here Zweder van Vianen ende Hubrecht Schencke alle den herlicheiden vanden Goye ende van Hagesteyn vercoft.

Onder de tekst, door dezelfde hand: Concordatus est. – In de marge twee kruisen, alsmede een horizontale streep vóór de initiaal.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 539.

Vgl. het volgende nr. UT 176.

Wi Willaemb ..grave van Heynnegouwenc, van Hollandd van Zeellande ende here van Vriesland maken cond allen denf gheneng die dese lettere sullen sien jof horen lesen dat wi vercoft hebben voir ons ende voir onse nacomelinghe heren Zueder van Vyanen ende Hubrechth den Scencke alle die heerlichede van den Goye ende van i Haghensteyne, dat es te verstane Gaspaerdej, Everdinghenk, Gobertinghe, Tulle ende tUael, Honswijc ende Jaersvelt, met alle den wairden, mit vischerie, mit lande, mit vere, mit tienden ende mit renten, in hoghen gherechte ende in laghen, also alse die heerscap gheleghen es ende si joncvrou Margrietel uten Goye van ons helt ende die ons van hair ane ghecomen es, met alle der manscap ende mit heerlichede die joncvrou Margrietem voirscreven, dair God die ziele of hebben moet, van ons helt, uytghenomen dat huus ten Goye ende dat gherechte te Houten ende ten Goye, also alst Ghisebrechtn uten Goye plach te houden, daert huus voirscreven in staet, welc huus ende gherechte Ghisebrechto voirnoemd van ons houd, ende dair wi selve die manscap an ons of behouden p willen; ende alle dese heerscippe ende goede voirscreven sullen here Zueder van Vyanen ende Hubrecht die Scencke ende hoir nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen houden ten rechten erfliene, ende met deser voirscreven heerscippe sullen si ende hore nacomelinghe ons ende onsen nacomelinghen dienen ghelike anders onsen welgheboerenq mannen in Hollandr. Ende alle dese heerscippe ende goede voirscreven gheloven wi vor ons ende voir onse nacomelinghe heren Zueders ende Hubrecht voirscreven ende horen nacomelinghen te waren ende in te houden, ende alle calengen van desen coep of te doenet. Ende wair dat zake dat here Zueder ende Hubrecht voirscreven jof hore nacomelinghe dese heerscippie ende goede deelen wilden ende van mallic anderen sceyden, soe souden wi desen brief weder nemen ende elkerlijc gheven enen brief onder onsen zeghel op sulke delinghe als si doen souden.

In orconde desen brieve bezeghelt mit onsen zeghele. Ghegheven int jair ons Heren M° CCC° drie ende dortich des dinxendaghes na Paesdach.

a
hier de onduidelijke afkorting ac' A.
b
Will. AB.
c
Heynn. AB.
d
Holl. AB.
e
Zeell. AB.
f
op rasuur A.
g
ghen A.
h
Hubr. AB; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
i
hier den, doorgestreept B.
j
Gafpaerde AB.
k
Ev'dinghen A.
l
Marg'ete A; M'griete B.
m
M'griete AB.
n
Ghisebr. AB.
o
Ghisebr. AB.
p
hier es, doorgestreept B.
q
boven de regel toegevoegd B.
r
Holl. AB.
s
Sueder B.
t
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Zweder van Vianen en Hubrecht de Schenk