Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X031v_176_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 31v, nr. 172 (tweede helft 14e e., naar onbekend voorbeeld).
Opschrift:

Die here van Asperena roerende Goye ende Hagensteyn.

In de marge twee kruisen, alsmede een horizontale streep vóór de initiaal.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 572-573.

Deze tekst ontbreekt in AGH 402, het kleine register Utrecht.

Vgl. het voorafgaande nr. UT 175.

Willem grave van Henegouwenb, van Hollandc ende here van Vriesland maken cont allen luden dat voer ons ende voer onse manne comen is heer Willemd van Duvenvoerde here van Oesterhoute, onse trouwe camerling, ende heft voer him ende voer zine nacomelinghe bi zinen vryen wille ende bi onsen consente ons up ghedraghen tot heren Otten here van Asperenf behoef die heerlichede vanden Goye ende van Haghen steyne, mit weerden, mit vischerien, mit landen, mit veren, mit tienden ende mit renten, in hoghen gherechte ende in laghen, also alse hize jeghens ons cochte alse de letteren houden mit onsen grote zeghel bezeghelt, daer onse tieghenwoerdeghe letteren doer steken zijn; welcke heerlichede ende goed wi voer ons ende voer onse nacomelinghen heren Otten here van Aspereng voers. voer him ende voer zine nacomelinghe verlijet hebben ende verlijen ten rechten erflien van ons ende van onsen nacomelinghen te houden, uytghenomen die manscip die gheleghen is inden lande van Huesden, ende roerende is vanden gherichte van Haghensteyne, ende alsulc lien alse joncvrou Hesselt Heinric Marien zoens wijf hout, die coemt van dier zelver heer scap, die her Willem voers. te him zelven waert hout voer him ende zine nacomelinghe van ons ende onsen nacomelinghe te houden ten rechten erfliene; ende beloven voer ons ende voer onse nacomelinghe heren Otten voerscreven ende zinen nacomelinghen tvoerseide goed ende heerscap te waren ende daer in te houden, ende alle calangen af te doen.

In orconde desen brieve bezeghelt mit onsen zeghel. Ghegheven tot Valenchijn des dings daghes voer sente Bertelmeezh dach int jare ons Here M CCC vive ende dartich.

a
Asp'en B.
b
Hen̄g. B.
c
Holl. B.
d
Will'm B.
e
Oest'hout B.
f
Asp'en B.
g
Asp'en B.
h
B'telmeez B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Otto heer van Asperen