Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X002r_015_1 WI_G_X002v_015_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 2r-2v, nr. 14 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 597-598.

Vgl. het voorafgaande nr. WI 14.

Wi Diederic here van Monyou ende van b Valkenburch ende Machtild van Vorne, vrouwe van Monyou ende van Valkenburch, maken cond allen luden dat wi bi onsen vryen wille, onbeduonghen ende ghesamender hant enen hoghen edelen man, onsen lieven here heren Willaem ..grave van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zeellande ende here van Vriesland, up ghedraghen, verteghen ende quite ghesconden hebben voir ons ende voir alle onsef nacomelinghe diere tote enighen tyden yet ane eyschen mochten, toit ons liefs heren behoef des ..graven voirs. ende siere nacomelinghen die de graefscip van Holland ende van Zeelland hebben sullen, alle recht dat wij hadden of hebben mochten, tonen of betoeghen mochten bi brieven of bi mannen of anders, in wat manieren dat wi of onse nacomelinghen betoeghen mochten, in allen den goede, heerscippien ende manscippen dair onse lieve here ende vader, here Gherard here van Voirne, burchgrave van Zeelland, dair God die ziele of hebben moete, uytghestorven es, soe waert gheleghen si, uytghenomen alsulc eyghen goed als hi in sinen lesten live vry helt ende sijn eyghen was; ende houden voir ons ende voir onse nacomelinghe alle letteren, hantvesteng ende brieven, soe wiese ghegheven hevet, si die coinc Willaem die ..grave te Holland was si sine voirvorderen of sine nacomelinghen ..graven van Holland ende van Zeelland, die ons of onsen nacomelinghen enich recht van den voirs. goede of heerscippien in bringhen mochten, te niete ende sonder macht eweliken, ende gheloeven voir ons ende voir onse nacomelinghe hier tyeghen nemmermeer te ghenen daghen noch in ghienre wijs te doene of te gane, ende sien van allen goede ende heerscippien voirscreven voir ons ende voir onsen nacomelinghen in ons liefs heren des ..graven voirs. ghenaden ghegaen ende in sinen wille. Ende want onse lieve here die ..grave vornoemt ons dair of alsulke gratie ende ghenaden ghedaen hevet dat wijs ons sonderlanghe beloeven ende met redene beloeven moeten, soe hebben wi Dieric here van Monyou ende van Valkenburch voirnoemt gheloeft onsen lieven here den ..grave voirs. ende sinen nacomelinghen te dienen alse langhe als wi leven tote hueren vermanen, up hueren cost alse hem redeliken dinken sal, met hondert ende vyftich ridderen ende knapen of meer die uyt onsen lande sien, buten der gravescip van Holland ende van Zeelland, jeghens elken man uytghenomen onsen heren den hertoghe van Brabant ende den ..grave van Ghelre, die wi helpen moghen hoir land te verweren mid onsen luden die buten derh gravescip van Holland ende van Zeelland ghezeten sien. Ende voirt soe beloeve wi voir onse nacomelinghe die heren van van Valkenburch ende van Voirne wesen sullen: wair dat ons ghebrake ende si die heerscippie van Valkenburch ende van Voirne bezaten, dat si in der selver manieren als wi gheloeft hebben te dienen onsen lieven here den ..gravei voirs. ende sinen nacomelinghen dienen sullen also langhe als si leven toitj ons liefs heren voirs. of sijnre nacomelinghe vermanen, also als voirscreven es. Ende omme die gratie ende ghenade die ons k onse lieve here die ..grave voirs. ghedaen hevet, soe hebben wi hem ghehult ende gheloeft bi onser zekerheden alse sine trouwe manne; ende alle dinghe voirscreven sonder enigherande arghenlist. Hier over waren alse manne ons liefs heren des ..graven voirnoemt een edel man here Jan van Heynnegouwenl, here van Byaumond, here Jan van Valkenburch onse broeder, here Jan van Meghen, here Symon die bastairt van Heynnegouwenm, here Hugheman van Zevenberghen, here Florens van Haemsteden, here Daniel van der Mereweden, here Nyclaes Kervinc van Reymerswaleo, here Raesse van Cruninghen ende here Gherolf van Cats, ridderen, Tielman die Moelnare, Claes van Steeland, Gillijs Pieters sone ende Bollaird Bollairds sone, knapen.

Ende omme alle dese stucken voirscreven wel te houdene ende omme dat si vaste ende ghestade bliven sullen als voirscreven es, soe hebben wi Diederic ende Machtilt voirnoemt desen jeghenwoirdighen brief bezeghelt met onser beder zeghelen uythanghende in kennisse der wairheyden. Dit was ghedaen in Middelburchp op sinte Baven avonde int jair ons Heren M° CCC° zeven ende dortich.

 

Ista littera est in scrinio domini comitis in Haga.

a
nl. vrouw Machteld van Voorne en haar echtgenoot de heer van Montjoie, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 14 B.
b
hier van herhaald B.
c
Heynn. B.
d
Holl. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
e
Zeell. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
f
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
g
de eerste n gecorrigeerd B.
h
de r gevolgd door de aanzet van een letter en een punt B.
i
..den grave B.
j
it gecorrigeerd B.
k
hier die ons herhaald, o gecorrigeerd B.
l
Heynn. B.
m
Heynn. B.
n
M'ewede B.
o
Reym'swale, de m en het afkortingsteken gecorrigeerd B.
p
Middelb. B.
Oorkonder: Dirk heer van Montjoie en Valkenburg en zijn echtgenote Machteld van Voorne
Destinataris: graaf Willem IV