Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X003r_020_1 WI_G_X003v_020_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 3r-3v, nr. 19 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Die heere van Voirne bewijst sijns broeders dochter etc.. XC lb. zwarter Tournoysea sjaers etc..

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 583.

Wi Gherard here van Voirne, burchgrave van Zeellandb, maken cond ende kenlic allen luden. Want wi Alebrecht onsen sone, dair God die ziele of hebben moet, gheloeft hadden ende sculdich waren te goeden tote tien hondert ponden toe tsyaers suarter Tornoysec, enen goede ouden groten coninx Tornoysed van Vranrikee gherekent over sestien pennighe of payment dat daer voir gaen sal, soe hebben wi Jhannen sijnre dochter, der joncvrouwen van Berghen op den Zoem, dese voirs. tien hondert pond tsyaers bewijst ende bewisen huer ane alle onsen souten landen die nu ter tijt niet bedijct en sien, ende ane allen onsen vischerien in der Mazen, soe wair si gheleghen sien, in deser manieren dat Janne voirs. jairlixe te voren op heffen sal ende innen van den eersten renten die van desen voirscreven souten landen ende vischerienf vallen sullen ende incomen, eer wi of onse erfnamen ende nacomelinghe dair of yet heffen sullen of innemen moghen, met desen voirwaerden: wanneer wi ende onse erfnamen der voirs. Jannen bewisen ende gheven an anderen goeden zekeren renten ende goeden tien hondert pond tsyaers payments voirs., dairg si haer vaste ende stade sien ten land rechte, of wanneer wi hair gheven ende betalen XM lib. payments voirscreven an ghereden ghelde, dat dan onse voirs.h soute lande, vischerien ende renten quite ende los wesen sullen van Jannen voirnoemt ende hueren erfnamen, ende vrilikei weder comen ane ons ende ane onsen erfnamen. Ende waert zake dat Jane voirs. oflivich worde sonder levende boert of wanneer datj huer ghene gheboerd levende en bleve, soe sullen dese voirs. goede ende renten vrilike wedercomen up ons ende up onse erfnamen, sonder wedersegghen van Jannen erfnamen voirs. van huere moeder weghen. Ende want wi niement die leeft bet en betrouwen Jannen voirscreven te bestaden, te manne te brenghen ende huer beste te doene als wi niet langher en sien, dan eenre hogher princissen ende eenre moghender vrouwen onser liever vrouwen der ..gravinnen van Heynnegouwenk ende van Hollandl, so heb wi hoir ghebeden ende bidden oetmoedelijc omme Gode dat si na onsen live Janne voirnoemt an huer nemen wille met desen voirscreven goeden ende renten ende dat si se dair mede berechten wille ende te manne brenghen, als wi up hair wel gheloeven boven alle die leven. Ende waert zake dat onse lieve vrouwe die ..gravinne voirscreven af livich worde, dat God verbieden moet doir sine ghenadichede, eer Janne voirs. ghemannet worde, soe beghere wi ane onse lieve dochter der vrouwen van Valkenburch ende an onsen lieven neve den here van Arkel, ende bidden hem ende vermanen bi sulker trouwe als si ons sculdich sien dat si Jannen voirnoemt besteden willen ende te manne brenghen met hueren goeden ende renten voirscreven, als wi up hem betrouwen ende si sculdich sien te doene.

Ende omme dat wi willen dat Jannen voirnoemt alle dese voirscreven stucken, renten ende goedinghe vaste ende stade bliven in manieren als voirscreven es, ende ghehouden worden van ons ende van onsen erfnamen, soe hebben wi desen brief voir ons ende voir onse erfnamen open bezeghelt met onsen groten zeghele. Ghegheven ende ghedaen te Voirne des woensdaghes na onser Vrouwen dach assumptio int jair ons Heren M° CCC° ses ende dortich.

a
Tourn. B.
b
Zeell. B.
c
Torn. B.
d
Tor. B.
e
aldus B.
f
v gecorrigeerd B.
g
te lezen als dat? B.
h
hier en hierna delen van letters verdwenen in vouwen in het perkament B.
i
gecorrigeerd B.
j
gecorrigeerd B.
k
Heynn. B.
l
Holl. B.
Oorkonder: Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland
Destinataris: Johanna dochter van Albrecht van Voorne, vrouwe van Bergen op Zoom