Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X003v_021_1 WI_G_X004r_021_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 3v-4r, nr. 20 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Vrouwe Machteldea van Voirne.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 135, op datum van de gevidimeerde oorkonde.

Wi Willaemb ..grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi ghesien hebben enen brief gheheel ende onghequests, ombevlect, sonder rasure ende wel bezeghelt, sprekende van woirde als hier na bescreven staet.

Wi Gherard here van Voirne, burchgrave van Zeellandd, ende Heylewijf vrouwe van Vorne, burchgravinne van Zeelland, maken cond allen luden dat wi met enen hoghen man ende met enen edelen, heren Arnoude ..grave van Loen, heren Gherardee van Wezemale, here van Marchem, ende met Johanna van Loen, vrouwe van Quaecbeke, over een ghedraghen sien met huwelike alse van ere edelre joncvrouwen Machtilde, siere nichten ende hare oudster dochter, joncvrouwe van Berghen up den Zoem, ende van onsen oudsten erfsoene van wittigher boirte, ende dien te goeden in manieren ende in vormen als letteren spreken die wi Gherard here van Voirne voirs. dair of ghegheven hebben ende bezeghelt mit onsen zeghele uythanghende. Mit wilken huwelike ende gedinghe wi Gherardf here van Voirne ende Heylewijf vrouwe van Voirne gheloeft hebben ende gheloven te volvaren ende onsen oudsten sone voirnoemt te doen volvaren sonder alle archlist als hi te sinen daghen ghecomen es; ende deden wi noch onse oudste sone des niet, soe souden wi gheven dien voirnoemden heren Arnoude ..grave van Loen, heren Gherardeg van Wesemale, here van Marchem, ende vrouwe Jehannen vijf dusent pond suarter Tornoyseh, eens coninx grote vor XVI d. Voir wilke vijfi dusent ponden voirnoemt wi ghebeden hebben enen edelen prinche ende enen hoghen heren Willaemj ..grave van Heynnegouwen, van Hollandk, van Zeelland ende here van Vriesland, onsen lieven here, ende mijn here Jan van Heynnegouwen, here van Byaumond, sinen broeder, ende mijn here Jan here van Arkel, onsen lieven neve, dat si onse ende onses oudstes sones voirnoemt borghe worden willen vor die voirscreven vijf dusent pond, ende in orconde deser lettere, die wi bezeghelt hebben, bezeghelen met haren zeghelen. Ende wi Willaeml ..grave van Heynnegouwenm etc., Jan van Heynnegouwen, here van Byaumond, Jan here van Arkele, omme die bede ende omme die lieve onses lieves neven heren Gherardsn here van Voirne, burchgrave van Zeelland, ende omme die bede veren Heylewijfs sijns wives, vrouwe van Voirne, burchgravinne van Zeelland, sien hare ende hair oudsten soens borghe worden, ende gheloven heren Arnoude grave van Loen, heren Gherardeo van Wesemale, here van Marxhem, ende vrouwe Jehannen van Loen, vrouwe van Quaeckebeke, te voldoen van dien voirnoemder vijf dusent ponden suarter Tornoysep, wair dat here Gherardq here van Vorne ende verHeylewijf sijn wijf ende hair oudste sone voirghenoemd niet en volvoren mit dien huwelike ende mitter gedinghe als hair oudste soen voirs. sonder archlist tot sinen daghen comen ware; ende hebben dese lettere in orconde ende in kennisse bezeghelt met onsen zeghelen uythanghende in den jare ons Heren XVIIC ende dortiene op sinte Marien Magdalenen avonde.

Ende omme dat wi desen bezeghelden brief voirscreven hebben doen legghen onder den abt van Middelburchr tot onser nichten behoef veren Machtelden, vrouwe van Berghen up den Zoem, ende joncvrou Jehanen behoef heren Alebrechts dochter van Voirne, ende der hore hem mede te behelpen soe wilke tijt dat sijs te doene moghen hebben, soe hebben wi veren Machtilden voirnoemt dat uytscrift ghegheven open bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Zierixzee des vridaghes up sinte Lucas avonde int jair ons Heren M° CCC° zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et Tielmannum Moelnair et commune consilium.

a
Machteld' B.
b
Will. B.
c
Heynn. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
d
Zeell. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
e
Gher'de B.
f
Gher. B.
g
Gher'de B.
h
Torn. B.
i
v verbeterd uit d B.
j
Will. B.
k
Holl. B.
l
Will. B.
m
Heynn. B.
n
Gher. B.
o
Gher'de B.
p
Torn. B.
q
Gher. B.
r
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: vrouw Machteld vrouwe van Bergen op Zoom en jonkvrouw Johanna dochter van heer Albrecht van Voorne