Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X005r_028_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 5r, nr. 27 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Noirtbevelant.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 600.

Vgl. nrs. WI 29-34, alsmede nrs. WI 42 en 49.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat onse ghemene manne ende ghemeente van onsen lande van Nortbeveland voir ons ende voir onse manne gheloveden ende wilcorden, omme dat si Nortbeveland bi hem selve niet winnen en mochten, dat wi met onsen ghelde Nortbevelant verschen ende droghen souden ende dat ghelt weder ane hem verhalen, an al haren goede waert arve, waert tiende, ambocht, molen jof soe wat goede si hadden. Ende als wi tland voirs. hadden doen verschenb soe soude elc man sijn hand slaen an sijn land ende an sinen dijc, ende dien dijc selve verwaren; ende die des niet en dede, soe souden wi met dien lande ende met dien dike onsen wille doen. Ende want in die prochye van Campen Pieter Wittensone hevet laten legghen vijftiendalf ghemet in deelinghe van sinen lande, Pieter Pieters Haddemans soens sone I½ ghemet, Pieter Berewouts sone I ghemet XXX roeden min, Gherolf Gillijs sone III½ ghemet ende XVII roeden, Pieter Lickaerd een ghemet, item int Nortambocht van Wissenkerke Henricc Olous sone IIII ghemete ende een virendel, Pieter Hughen sone VII virendel, in Hughe Walendijc wail Wiven Scomakers een virendel, Lizebet Jans dochter IIII ghemete LX roeden min, Hughekijn Ellix sone V virendel, Domais Snuttersd sone een ghemet ende L roeden, ende Callekyn Berwouts I ghemet lands, die si hem niet bewonden en hebben noch den dijc verwaert zeder die tijt dat wi Nortbeveland hadden doen winnen ende gheverschet was, ende onse ghelt up dat land uyt gheleghet es bi vonnisse van den ghesuoren, ende dit voirscreven land van onsen weghen ghevroent es met allen rechte; soe hebben wi al dit voirnoemde land ghegheven in vryen eyghen Pieter  Hughen sone mid alsulken laste als up den voirs. lande staet van den ghelde dat wire voren uytgheleghet hebben, ende van sinen ane beloepe van den ghelde dat wi voir tghemene land van Nortbevelande uytgheleghet hebben jof uytlegghen sullen, ende gheloven hem al dit voirs. land te wairne als wi sculdich sien te doen.

In orconde etc. Ghegheven tote Zierixzee des manendaghes na sinte Lucas dach int jair XXXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Danielem de Merewedef et dominum Nycolaumg Kervink.

a
Heynn. B.
b
of vorschen B.
c
Henr' B.
d
de vier stokken tussen S en t niet eenduidig te lezen B.
e
Nortbevel. B.
f
Me'wede B.
g
Ny. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Pieter Hugenz.