Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X005v_030_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 5v, nr. 29 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Noirtbevelant.

Vgl. nrs. WI 28, 29, 31-34, alsmede nrs. WI 42 en 49.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat onse ghemene manne ende ghemeente van onse lande van Nortbeveland voir ons ende voir onse manne gheloveden ende wilcorden, omme dat si Nortbeveland bi hem selven niet winnen en mochten, dat wi met onsen ghelde Nortbeveland vorschen ende droeghen souden ende dat ghelt weder an hem verhalen, an al haren goede wairt arve, waert tiende, ambocht, molen jof soe wat goede si hadden. Ende als wi tland voirs. hadden doen verschen soe soude elc man sine hant slaen an sijn land ende an sinen dijc, ende dien dijc selve verwaren; ende soe wie des niet en dede, soe souden wi metten lande ende mitten dike onsen wille doen. Ende want in dieb prochye van Campen Michiel Alards sone hevet laten legghen vierdalf ghemet ende XL roeden, Henricc Hughe Scaepheerdend suagher vijf ghemete ende XLVIII roeden, Boedewout II½ ghemet, Pieter Myen sone een ghemet ende XC roeden, Varken Gillijs sone een ghemet ende C roeden in die meet voir Boudijns doere, item in Nortambocht van Wissenkerke Pieter sVleeschouwers kindere vijf ghemete ende XC roeden, Kateline Gillijse Lauwaerts sones dochter twie ghemete, Durf Witten I½ ghemet XL roeden min lands, Gheyle Pieters een ghemet ende L roeden, Pieter Wale een ghemet ende C roeden, Willekijn Marzoeten sone een vierendel van Durf Witten grote, in Dierix kinder Medekijn een half met, Wouterkijn Jacobs sone C roeden, Willekijn Daniels sone twie ghemete ende Hughe ser Hughen sone dordalf ghemet XL roeden min lands, die zi hem niet bewonden enf hebben noch den dijc verwaert zeder die tijt dat wi Nortbeveland hadden doen winnen ende ghevorschet was, ende onse ghelt up dat land uytgheleghet es bi vonnisse van den ghesuoren, ende dit voirscreven land van onsen weghen ghevroent es mit allen rechte; soe hebben wi al dit voirnoemde land ghegheven in vryen eyghen Jacob Pieters sone met alsulken laste als up desen voirs. lande staet van den ghelde dat wire voren uytgheleghet hebben, ende van sinen ane beloepe van den ghelde dat wi voir tghemene land van Nortbeveland uytgheleghet hebben jof uytligghen sullen; ende gheloven hem al dit voirs. land te warene als wi sculdich sien te doene.

In orconde etc. Ghegheven tot Zierixzee des manendaghes na sinte Lucas dach int jair ons Heren M° CCC° zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Danielemg de Merewedeh et dominum Nycolaumi Kervink.

a
Heynn. B.
b
ontbr. B.
c
Henr' B.
d
Scaepheerdē B.
e
Gill. B.
f
boven de regel toegevoegd B.
g
Da. B.
h
M'ewede B.
i
Ny. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jacob Pietersz.