Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X007r_042_1 WI_G_X007v_042_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 7r-7v, nr. 41 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Noirtbevelant.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 599.

Vgl. nrs. WI 28-34, alsmede nr. WI 49.

Allen den ghenen die desen brief sullen sien jof horen lesen maken wi cond Clays Kervinc van Reymerswalea ende Raes van Cruninghe, ridderen, Willaemb Jans sone ute Duveland, Gillijs Pieters sone van Coudekercc, Symon Heepen sone, Symon Jan Pauwels soens sone, Poelvoet Henrix sone ende Gherolf Justaes sone dat die ghemene manne van Nortbeveland ende die ghemeente quamen voir onsen lieven here den ..grave van Heynnegouwend ende van Hollande voir ons ende voir anders sine manne, ende verwilcoirden hem, omme dat si bi hem selven Nortbeveland niet weder winnen en mochten noch verschen, dat onse lieve here die grave met sinen ghelde Nortbeveland verschen ende droeghen soude ende dat ghelt weder an hem verhalen anf al haren goede, waert erve, wairt tiende, waert ambocht, moelen jof soe wat goede si hadden. Ende als hig tland voirs. hadde doen verschen soe soude elc man sine hanth slaen an sijn land ende an sinen dijc ende dien dijci selve verwaren; ende die des niet en dede, soe soude onse here die ..grave voirs. mid dien lande ende mit dien dike sinen vryen wille doen.

Ende omme dat wi hier over ende ane gheweest hebben, soe hebben wi desen brief open bezegelt met onsen zeghelen. Ghegheven te Zierixzee des woensdaghes voir sinte Lucas dach int jair ons Heren M° CCC° zeven ende dortichj.

 

Ista littera est in scrinio in Haga.k

a
Reym'swale B.
b
Will. B.
c
Coudek'c B.
d
Heynn. B.
e
Holl. B.
f
verbeterd uit al B.
g
boven de regel toegevoegd B.
h
h gecorrigeerd B.
i
gecorrigeerd B.
j
deels moeilijk leesbaar vanwege een inktvlek B.
k
deze notitie in de marge B.
Oorkonder: Nicolaas Kervink van Reimerswaal en Raas van Kruiningen, ridders, Willem Jansz. uit Duiveland, Gillis Pietersz. van Koudekerke, Simon Hepenz., Simon zoon van Jan Pouwelsz., Poelvoet Hendriksz. en Gerolf Justaasz.
Destinataris: graaf Willem IV