Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X008r_048_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 8r, nr. 47 (1338 sept.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Middelborch vander weecmarct.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 612.

Wi Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden. Want een ghebot es van der heylegher Kercken den sonnendach te vierne, ende ons ende allen goeden luden toe behoirt die beede van der heylegher Kercken te starkene, ende want die bisscop van Utrechtc met sinen opene brieve verboeden heeft dat men sonnendaghes ghene marcten hantieren en moet omme des willen dat die lude ghemeenlike de min te kercken comen, ende dat si die beede van der heylegher Kercken alse van vierten ende vasten ende anders die men sonnendaghes pleghet te bieden niet en weten ende dicwilen dair omme haird botvierten ende hair botvasten onwetende breken, ende want men ene wile tijds sonnendaghes in Middelburche marct ghehouden heeft, dat goeden luden niet weseliken en donct; soe willen wi dat die marct voirwairt meer of gheleit si, bi ere boete van V s. Tornoysef, ende die den bailiu in te panden sonder vertrecken, ende dat men te ghere stede in Walgheren sonnendaghes enighe marct houde jof enighe comanscip hantiere jof cramen settet jof venster ondee jof corn jof enich goed ter marct bringhen jof vercoepen. Ende die marct dach die te noch toe ghestaen heeft in Middelburch op den sonnendachg, die willen wi dat men in Middelburch houde in elker weke op den dinxendach; dit sal gheduren toit onsen wedersegghen.

Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende ghestade blive, soe hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghele; ende want wi dit ghedaen hebben omme bede ende versoec van onser meenre poirte van Middelburch, soe hebben si desen brief mit ons bezeghelt mid hore port zeghele. Ghegheven in Middelburchh des dinxendaghes na sinte Pieters dach ingaende oichste int jair ons Heren M° CCC° acht ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Wolferdumi et dominum Nycolaumj Kervinc.

k S(igillavit) F. de Haemstedel.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Utr. B.
d
a gecorrigeerd B.
e
Middelb. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
f
Torn. B.
g
de tweede n gecorrigeerd B.
h
Midd. B.
i
Wolf'dum B.
j
Ny. B.
k
het volgende in de rechtermarge B.
l
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: stad Middelburg