Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X008v_051_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 8v, nr. 50 (1339 mrt.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Abdt ende convent vanden Duynen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 258.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wellicht is het onbekende Zekelinghe te identificeren met Zellinge op Borssele.

Vgl. nr. WI 50.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi in aelmossen voir ons liefs heren ende vaders ziele, ende omme alle kalange ave te doene die die abt ende convent van den Dunen hebben mochten tote den daghe toe van huden ane den wairde tuschen Honte, Kinkelingheb, Scoudee ende Zekelinghe in heerlicheden, in renten, in erven, in ambochten ende in tienden, ghedijct ende onghedijct, behouden den abte ende den convente voirs. die oude tiende dat si in den lande voirs. ghehouden hebben ende noch houden, rorende van den capitele van Oudemonsterc tUtrechtd, die willen wi dat si behouden rustelike ende besitten ewelike tallen daghen ende alle die ghene diese jeghens hem luden met rechte vercreghen hebben, ghegheven hebben ende gheven voir ons ende voir onse nacomelinghe den abte ende den convente voirnoemt tote eweliken daghen van ons ende van onsen nacomelinghen graven van Zeellande te houdene hondert pond suarter Tornoysef eweliker renten tsyaers, enen ouden groten coninx Tornoyse van Vranrikeg voir sestien pennnighe Tornoyse gherekent of ander payment in die wairde, die wi den abt ende den convente voirs. bewijst hebben ende bewisen alle jare intenemen ende te ontfane op elken termijn van Bamisseh ane onsen rentemeyster van Bewesterscelt in Zeelland die nu ter tijt es of hier namaels wesen sal, ter tijt toe dat wi den abt ende den convente voirs. die voirs. hondert pond suarter Tornoyse eweliker renten tsyaers in anderen sekeren steden bewijst sulleni hebben dair hem luden met reden ghenoeghen sal. Ende hier omme soe hebben die abt ende tconvent voirscreven quite ghescouden ende ute ghegaen al huers rechts dat si hadden of hebben mochten ane den goede voirscreven tuschen Houte, Hinkelinghe, Scoudee ende Zekelinghe, den palen voirs., in wat manieren dattet si ende in allen goede dat si aldair eyschen mochten toit onser nacomelinghe behoef graven van Zeelland, uytghenomen den ouden tiende die si rustelike behouden sullen ewelike ende besitten in der manieren als voirscreven es, sonder arghenlist. Ende ombieden onsen rentemeyster voirs. ende bevelen dat hi den abt ende den convente voirs. of hueren ghewairden boede die voirs. hondert pond suarter Tornoyse alle jare uytreyke ende betale op den termijn voirscreven, sonder ander ghebot dair of van ons of van onsen nacomelinghen te hebbene; ende dat hi dair of neme van elken termine huer brieve van quitancien, voir ons mede te rekenen.

In orconde etc. Ghegheven te Machelen des vridaghes voir sente Valentijns dach int jair ons Heren M° CCC° acht ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, presentibus domino Willelmoj de Duvenvoirde et magistris Henrico de Gheldonia et Nicolao Stuuc; s(ignavit) R. Vlec.

k S(igillavit) F. de Haemstedel.

a
Heynn. B.
b
aldus B voor Hinkelinghe.
c
Oudemonst' B.
d
tUtr. B.
e
Zeell. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
f
Torn. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
g
aldus B.
h
1 oktober.
i
boven de regel toegevoegd, lezing onzeker B.
j
Will'o B.
k
het volgende in de rechtermarge B.
l
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: abt en het convent van Ten Duinen