Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X009v_062_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 9v, nr. 61 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Tolvry Reymerswalea.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 273, naar B en naar RAZ, Privilegeboek van Reymerswaal, f. 1, ad 1340 november 19 of 26. – Niermeijer, Bronnen economische geschiedenis beneden-Maasgebied, p. 156, nr. 321, naar dezelfde bronnen, ad 1340 nov. 19.

Deze oorkonde lijkt ook ingeschreven te zijn geweest (tussen 1449 en 1461) in het Privilegeboek van Reimerswaal, f. 1; dit boek is met het gehele archief van Reimerswaal in mei 1940 verloren gegaan. In dit privilegeboek luidde de datering evenwel 'opten eersten sondach voor den Advent int jaer ons Heeren duisent driehondert en veertich' (zie R. Fruin Th. Az., Het archief der stad Reimerswaal ('s-Gravenhage 1897), p. 9 en p. 21 regest nr. 4). Deze datering geeft 26 november als de dag van uitvaardiging van de oorkonde, maar de datum in B is te herleiden tot de zondag daarvóór, 19 november. Uit het regest van Fruin blijkt evenwel dat in de datumregel van de tekst in het privilegeboek de plaats van uitvaardiging niet is vermeld (in de andere gevallen neemt hij die wel op), terwijl de in B geregistreerde oorkonde in Gent was gegeven. Mogelijk betreft dit dus twee verschillende oorkonden, en heeft de graaf op 19 november te Gent het privilege voor Reimerswaal uitgevaardigd, waarna hij dit een week later herhaalde, waarschijnlijk in gewijzigde vorm. Wanneer de twee registraties evenwel dezelfde oorkonde betreffen, moet een van beide kopiisten zich hebben vergist.

Vgl. nr. WI 77.

Wi Willaemb ..grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi omme menighen trouwen dienste die onse goed lude van Reymerswaled onsen voirvorders ghedaen hebben ende ons noch doen sullen, sulke gratie ghedaen hebben ende doen met desen brieve ende gheven voir ons ende voir onse nacomelinghe allen den ghenen die nu binnen den dorpe van Reymerswale wonen of namaels wonen sullen met alle hoeren goede ewelike tollen vry te varen voir bi alle onse tollen in Hollande ende in Zeeland gheliken onsen vryen steden, in manieren dat si striken sullen voir onse tollen ende oerlof nemen anef onsen tolnaers; ende ombieden allen onsen tollnaren van Hollandg ende van Zeeland die nu sijn of namaels wesen sullen dat si onse goede lude van Reymerswale voirs. tollen vry varen ende keren laten met alle horen goede in dier manieren als voirscreven is.

In orconde etc. Ghegheven tote Ghent des sonnendaghes voir sinte Katrinen dach int jair XLo.

a
Reym'swale B.
b
Will. B.
c
Heynn. B.
d
Reym'swale B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
e
Holl. B.
f
verbeterd uit van B.
g
Holl. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: inwoners van Reimerswaal