Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X009bis-r_069_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 9bisr ([10r]), nr. 68 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Verpachtinge van tol.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 280, ad 1341 december 21.

Het jaartal (13)41 in de datering van onderstaande oorkonde is waarschijnlijk een vergissing: blijkens zijn (evenwel lacuneuze) itinerarium verbleef graaf Willem IV van begin juli 1341 tot begin januari 1342 in het zuiden (op 16 december oorkondde hij in Bavay). In de tweede helft van december 1340 daarentegen was hij in Zeeland, alwaar hij verschillende oorkonden uitvaardigde; deze zijn in B geregistreerd, en temidden van die registraties staat de onderstaande tekst.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi Janne Scenairtb den jonghen onse tollen huys ende onse tollen tot Ieerseker orde voir ons ende voir onse nacomelinghe verpacht hebben zeven jair durende lang, elc tsyaers omme XX lb. grote, enen scilt van goude gherekent voir XVIII gherekentc oft payment dat also goet es, ende gheloven dair in te houden ende sterken hem ende sinen boden dese VII jare in allen manieren als wi onse tolnairs ende onse boden hier voir maels dair in ghehouden hebben; ende ombieden allen onsen goeden luden, bailiuwen, rentemesteren ende scoutaten van onsen lande dat sine dair in starken ende helpen onse recht te verwaren, soe wair dat sijs van hem of van sinen boden versocht worden. Ende wair dat sake datter yemand voirbi voer sonder onse tollen ende onse recht te betalen, dien willen wi dat onse goede lude hem helpen op houden als men onse tolnairs pleghet te doene. Ende wair dat enich oerloghe ghesciede dat van ons roerde, dair dese voirs. tollen van Ieerseker orde mede verachtert ware of bescaet, dair souden wi Janne voirs. scult verset voren doene dat hijs ghewesen soude moghen, ende ons d dochte dat weseliken ware na stane van sire scaden.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburche op sinte Thomaes dach voir Kersdach int jair XLI°f.

a
Heynn. B.
b
of Scenant? B.
c
aldus B; men verwacht hier de aanduiding van een munt.
d
hier weseliken, doorgestreept B.
e
Middelb. B.
f
aldus B; wrs. te lezen als XLo (zie de kopnoot).
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jan Schenaard de jonge