Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X010r_073_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 10r (11r), nr. 72 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Inlage in Noirt Bevelant.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 634, ad 1340 april 9.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Het in de tekst genoemde stadel is te verstaan als de dijkstal, de grond waarop de dijk ligt (MNW, s.v. 'stael' en 'dijcstal').

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi omme b noet ende vrese van der dijckaedsen in Noirtbeveland op Zuutvliet hebben doen legghen twie inzeten, enec op die westzided van Cortekene int Zuutambochte van Wissenkerckef ende die ander opdie oestzide van Cortekene in sherWitten kinder ambocht in die prochye van Emelisse, in manieren dattet ghemene land van Nortbeveland, est gheestelic est wairlic, est edel est onedel, poirteren jof ghemeenten, met g ghelike van horen lande die insete maken zullen in delinghe van den stadel, in dier inseten benedenh IIII roeden wijt, X voete hoech bi der roeden ende X voete breet op sinen cante, ende op beyden zijden toe legghende goed dijcscape, ende dien te scouwen bi onsen dijcgraven ende sinen ghesworen, ende dien te bedriven ende op te nemen; ende dair tenden sallen maken ende houden dat arve des die dijckaedse es also groet als hem die dijcgrave ende die gheswoerne scieren sullen, ende datter tland bi versekert blive. Ende wair enich land in Beveland dat sinen cost hier niet toe en dede, dair soude onse dijcgrave met sinen gheswoerne onse ghelt in legghen, ende dat weder in riden alse recht es van dijckaedsen. Ende want ghene costume gheweest en hevet in Nortbevelant dattet ghemene land enighe in sete becost hevet voir dese tijt, ende ment nu van node doen moet, soe salt vort ane een rechti in den lande van Noirtbeveland bliven; want sijs van alle an ons ghebleven sijn tlands oirbair te doene, datmen alle in zete die men van deser tijt voirwairt van onsen weghen bi onsen beveelnesse scieren ende maken sal metten ghemeenenj lande becosten sal met met ghelike also groet alse voirscreven es, ende die te bedriven mit onsen dijcgrave ende met sinen ghesworne van onsen weghen alse recht is ende voirscreven is, ende dit ewelike te dueren.

Ghegheven in Middelburchk op den Palmen sonnendach int jair viertich.

a
Heynn. B.
b
hier en in de volgende twee regels om een genaaide scheur in het perkament heen geschreven B.
c
ende (en̄) B.
d
gecorrigeerd B.
e
Zuutamb. B.
f
Wissenk'cke B.
g
hier ontbreekt mogelijk de herhaling van het woord met B.
h
de tweede e onduidelijk B.
i
rech B.
j
m verbeterd uit ne B.
k
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: ingelanden van Noord-Beveland