Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X010r_074_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 10r (11r), nr. 73 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Een capelrie tot Emelisse in Zelanta.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 277.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willaem ..grave van Heynnegouwenb maken condc allen luden datd ons alrehande land, gheestelic ende waerlic, ane ghecomen es in Nortbeveland bi vonnesse van onsen dijcgrave ende den gheswoerne over ghelt datter van onsen weghen in gheleyt es ende dair wijt mede hebben doen dijken; ende omme dattet summe van gheesteliken goede ghecomen es, ende wi willen datter van sommen godsdienst in vermeerset worde, soe hebben wi omme Gode ghegheven tot ere capelrien int gasthuys tot Emelisse tien ghemete lands ewelike durende, ende hebben die bewijst bi Vranken Natereel die onse rentemeyster van Bewesterscelte in Zeland was: int eerste sestalf ghemet lands in Emelisse die toe behoerden onser Vrouwen capelrien, ende vijftalf ghemet lands ligghende tote Wissenkerckef in Noirtbeveland die toe behoerden der capelrien die heren Jan des abts neven was, in manieren datmen dese capelrie altoes verdienen sal, ende datse die meesterse gheven sal bi onsen goeddenken dair wi vermoeden dat si wel besteedt es.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchg op den Palme sonnendagh int jair viertich.

a
Zel'nt B.
b
Heynn. B.
c
con B.
d
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
e
Bewest'scelt B.
f
Wissenk'cke B.
g
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: gasthuis te Emelisse