Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X012v_098_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 12v (13v), nr. 97 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Fundatio cappellanie in Ziericxee in ecclesia Sancti Lebuini per comitem.

In de marge, door andere hand: Zierixee.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 653, ad 1341 juni 27.

De datering van onderstaande oorkonde is onvolledig geregistreerd, maar de kopiist heeft met de verkorting etc. waarschijnlijk bedoeld te verwijzen naar de datering van het voorafgaande nr. WI 97.

In den name des Vaders, des Zoens ende des Heylichs Gheests. Wi Willema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi in verlatenisse van onsen zonden ende om ons liefs heren ende vaders ende anders onser ouder ziele willen gheset ende ghedoteert hebben ene capelrie in Sinte Lievijns kerke te Zierixe, opten outair dat onse rentemeyster maken sal doen aldair inder kerken in die ere Goeds, sinte Marien onser Vrouwen, alle Goeds heylighen ende des goede sinte Lauwerens, ende gheven ende bewisen toter papeliker provende van deser capelrien voirs. XL lb. Tornoysec tsyairs, enen ouden groeten coninx Tornoysed over XVI d.e Tornoysef gherekent, ende bewisen hem die XL lb. Tornoyseg tsyairs den capelaen van der capelrien jairlix voren uut te heffenh ende op te boren op alsulken erfpachte als wi hebben in Niewe Hughelijnsi zand ende dat onse neven die here van Haemstedej ende die here van Moermond van ons in erfpachte hebben, tot alsulken daghen ende terminen alse dair of die rechte daghe ende termine sijn; ende dair bi sal die capelaen daghelix misse doen als hijs ghestaed es, ende bidden voir onsen lieve here ende vader, voir ons ende anders dair wijs voren begheren.

Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende ghestade blive eewelike durende, soe hebben wi voir ons ende voir onse nacomelinghe desen brief open doen bezeghelen mitk onzen zeghele. Ghegheven etc.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Tor. B.
d
Torn. B.
e
XVI d. op rasuur B.
f
Torn. B.
g
Tor. B.
h
de eerste f gecorrigeerd B.
i
n gecorrigeerd B.
j
Haemst. B.
k
m verbeterd uit i B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: de nieuwe Sint Laurenskapel in de Sint Lievenskerk te Zierikzee