Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X013v_104_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 13v (14v), nr. 103 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Aengaende den tholl upte Honte.

In de marge, door andere hand (van Filips van Leiden): Confirmatio dominorum de Brabantiaa et Hollandiab super tholoneo de Hontec.

Editie/regest: OHZ III, p. 883-886, nr. 1759 (de gevidimeerde oorkonde).

Vgl. nr. WI 26.

Jan bi der gratien Goeds hertoghe van Lothringhed, van Brabant ende van Limburgh ende marcgrave des Heylichs Rijcs ende Willem ..grave van Heynnegouwene etc. maken cond allen luden dat wi omme ruste ende om oirbair onser lude, onser lande ende onser stede over een ghedraghen sijn ende malc anderen gheloeft hebben dat wi onsen luden van onsen landen ende onsen steden sellen doen houden te euweliken daghen alse van den zaken die roeren van den tolne ende van den gheleyde op die Honte, in voirwarden ende in alle manieren ghelike datf die brieve in hebben ende houden die dair op ghemaect sijn ende die die van Antwerpeng ende die van der Honte dairof hebben, dair die tenuer of hout alse hier na bescreven staet.

Volgt de oorkonde d.d. 1276 november, OHZ III nr. 1759.

Vort hebben wi bede partien voirscreven gheackordeert alse van den peymenteh dair af dat die brieve voirs. spreken, dat si dair of nemen sullen enen ouden groten conigs Tornoysei van Vrancrike voir X d. Vlaemcs ende III Enghelsche van Enghelandj voir X d. Vlaemske.

Ende om dat bede partien voirs. in dier manieren voirscreven gheackordeert sien, soe gheloven wi Janne hertoghe ende Willemk ..grave voirscreven voir ons ende voir onse nacomelinghe alle dese voirscreven puncte ende voerwarden beden partien voirs. in der manieren voirscreven te doen houden, behoudelic altoes ons rechts van onsen anderen tollen, die in dit punct niet en roeren, ende conformeren dien voirscreven brief in al dier manieren dat hi spreket ewelike tallen daghen; ende hebben desen brief in orconde der wairheyt bezeghelt mit ons beyder zeghelen. Ghegheven te Brusel op den vijften dach in braecmaend int jair XLII°.

 

 

a
Brabana B.
b
Holl. B.
c
Hont' B.
d
Lothr. B.
e
Heynn. B.
f
boven de regel toegevoegd B.
g
Antw'pen B.
h
verbeterd, mogelijk uit peyne B.
i
Tor. B.
j
Enghel. B.
k
Will. B.
Oorkonder: hertog Jan III van Brabant en graaf Willem IV
Destinataris: de burgers van Antwerpen en de ambachtsheren aan de Honte