Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X015r_107_1 WI_G_X015v_107_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 15r (16r)-15v (16v), nr. 106 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 648, ad 1341 maart 31.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. WI 106 en 108.

Wi Wolfairt van Berselen, here van der Vere, Florensb van Berselen, Clays van Berselen, Wouter van Barchem, Florensc van Berselen die jonghe, Heynricd van Everinghen, Olivier van Everinghen, Willeme die Vriese die jonghe, Costijn van Reynisse ende Jan van Cruninghen heren Jans zone, ridderen, Doedijn van Rijsinghenf, Wouter van der Maelstedeg, Aernoud van Scenghe, Jan van Scenghe, Gillijs van Brigdamme, Wisse uutten Poel, Dirc Florensh zone, Willemi van Campen, Wolfaird Loedewics zone van der Maelstedej, Jan van den Niewenwervek van ser Hairnouds kercke, Jan Willemsl soen van den Niewenwervem in Walcherenn, Jan vanden Niewenhove, Goedevairt Jans zoene, Hughe van Malland, Heynrico van der Creke, Jan Jans zoen van der Creke, Jan Clais zone van der Creke, Scobbeland van Zevenberghe, Gillijs Jans zone van Rieland ende Hughe Gillijs Hughen zoens zoene, maken cond allen luden dat wi van allen leemte, smerten ende scade ende van allen twye dat gheweest hevet tusken ons, onsen maghen, vrienden ende helpers op diene zide ende Pieter Gheronx zone, sinen kinderen, horen maghen, vrienden ende helpers op dander zide alse van den parlamente dat hi hadde jeghens Clayse van Steland, sinen maghen, vrienden en helpers, van heren Jacobs pleyte van Rieland, sinen vrienden, maghen ende helpers, van Janne van Scenghe, sinen maghen, vrienden ende helpers, van Jan vanden Nieuwenhove, sinen maghen, vrienden ende helpers, van sher Raesen doet van Steland, Goedekijnp Hughe Meysters zoens doet ende horen maghen, vrienden ende helpers, Gheronc Pieters zoens doet, Heynricq Kensen doet, Willemr Dirx zoens doet, Boudijn Dirx zoens doet, Gheronc Jans zoens doet van Poppendike ende Witte Jan Heynrixs zons doet ende horen maghen, vrienden ende helpers, ende van al dat dair of roert of gheroeret mach wesen an beyden ziden tote desen daghe toe, ghebleven sien ane onsen lieven ende ghetrouwen heren Willemt grave van Heynnegouwenu etc. tot sinen segghen, op ene pene van M lb. coninx Tornoysev sijn segghen te houden van allen parlamente voirscreven, wilke pene voirs. onse lieve here voirnoemd hebben soude wair dat wi of yemand van ons allen voirscreven des segghens niet en helden of niet houden en wouden. Ende dat zegghen sullen wi voldoene mit zekerhede ende mit borchtochte; ende alse dat zegghen volcomen es mit zekerheden ende mit borchtochten dats onsen lieven here voirs. dunken sal dat ghenoech es, soe sel die pene quite wesen.

In orconde etc. Ghegheven te Zierixe op den Palme avonde int jair XLI°. Ende wair dat zake dat an desen brief yemands zeghel brake van den ghenen diere in ghenoemt sien, soe sal nochtan dese brief vaste ende ghestade bliven ghelike of sien alle bezeghelt hadden.

 

¶ Dese brief is onder den abt van Middelburch.

a
nl. heer Wolfert van Borsele, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 106 B.
b
Flor. B.
c
Flor. B.
d
Heynr. B.
e
Will. B.
f
Rijsingh. B.
g
Maelst. B.
h
Flor. B.
i
Will. B.
j
Maelst. B.
k
Niewenw've B.
l
Will's B.
m
Niewenw've B.
n
Walch'en B.
o
Heynr. B.
p
Goedek' B.
q
Heynr. B.
r
Will. B.
s
Heynr. B.
t
Will. B.
u
Heynn. B.
v
Tor. B.
Oorkonder: dertig Zeeuwse edelen
Destinataris: graaf Willem IV