Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X015v_108_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 15v[16v], nr. 107 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Roerende een soene van doot slagen.

Een streep door het begin van de tekst.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. WI 106 en 107.

Wi Pieter Gheronx zone, Pieter die Roede, Boudijn van Bairsdorp, ridder, Clays van Bairsdorp, Dankairt Boudijns zone, Costijn Wissen zone, Pieter Jans zone uut Stavenisse, Pieter Jans zoen van Poppendike, Jan Goedevairts zone, Gheronc Goedevairts zone, Clays Goedevairts zoene, jonghe Heynrica Buffel, Hughe Dirx zone ende Boudijn Clais Gilmans zoens zone maken cond allen luden dat wi van allen doetslaghe, leemten, smerten ende scade ende van allen twye die gheweest heeft tote desen daghe toe tusken ons, onsen maghen, vrienden ende helpers op diene zide ende Clayse van Steland, sinen maghen, vrienden ende helpers op die ander zide van heren Jacobs pleyte van Rieland, van sinen maghen, vrienden ende helpers, van Jan van Scenghe, sinen maghen, vrienden ende helpers, van Jan van den Nieuwen hove, sinen maghen, vrienden, ende helpers, van sher Raesen doet van Steland, Godekijnb Hughe Meysters zoens doet ende horen maghen, vrienden ende helpers, Gheronc Pieters zoens doet, Heynricc Kensen doet ende Willemd Dirx zoens doet, Boudijn Dirx zoens doet, Gheronc Jans zoens doet van Poppendike ende Witte Jan Heynrixe zoens doet, horen maghen, vrienden ende helpers, ende van al dat dair of roert of gheroert mach wesen tote desen daghe toe, ghebleven sien ane onsen lieven ende ghetrouwen heren Willemf grave van Heynnegouweng etc. tot sinen segghen, op ene pene van VC lb. groeter coninx Tornoyseh sijn segghen te houden van allen parlamente voirscreven, wilke pene voirs. onse lieve here voirnoemd hebben soude wair dat wi of yemand van ons allen voirscreven des zeggheni niet en helden of niet houden en wouden. Ende dat zegghen sullen wi voldoen mit zekerhede ende mit borchtochte; ende alse dat zeghen volcomen es mit zekerhede ende mit borchtochten dat onsen lievenj heren here voirs. dunken zal dat ghenoech es, soe sal die pene quite wesen.

In orconde etc. Ghegheven te Zierixe op den Palme avond int jair XLI°. Ende wair dat zake dat an desen brief yemands zeghel ghebrake van den ghenen diere in ghenoemt sien, soe sal nochtan dese brief vaste ende ghestade bliven ghelike of sien alle bezeghelt hadden.

 

¶ Dese brief is onder den abt van Middelburchk.

a
Heynr. B.
b
Godek. B.
c
Heynr. B.
d
Will. B.
e
Heynr. B.
f
Will. B.
g
Heynn. B.
h
Tor. B.
i
z gecorrigeerd B.
j
onsēlievē, de eerste afkortingsstreep onduidelijk B.
k
Middelb. B.
Oorkonder: veertien Zeeuwse edelen
Destinataris: graaf Willem IV