Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X016r_110_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 16r (17r), nr. 109 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Roerende een verblijf.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 662, ad 1342 juli 25.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat onse scepene ende burghermeysters ende ghemene poerte van Zierixe ane onse zegghen ghebleven sien van alre broke ende misdaet die onse poirte voirs. ende Willemb Honds erfnamen ende Hughe Welle Waddijns zone misdaen hebben tote desen daghe toe jeghens ons, onsen bailiu van Zierixe ende jeghens Betten Zwanen zone, wair of wi wel beraden mit goeder voirsienichede onse segghen uuten als hier na bescreven staet. In den eersten is onse zegghen dat Willem Honds erfname gheven sullen Betten Zwanen zone voir sinen scade ende voir sinen coste, want hi langhe tijt ghevolghet heeft eer hi te besceyde ghecoemen es, C ende LXXX lb. Tornoysec, te betalen te Bamised naistcomende. Voirt is onse zegghen: want wi Willem Honds goed bestellen deden mit onsen open brieve na sire doet, omme dat hi Betten Zwanen zone niet ghenoech ghedaen en hadde als voirscreven is, ende dat hi sine helpers die him Betten goed holpen roeven op onsen vryen stroem gheloeft hadden scadeloes te quiten, ende wand des Hondts erfnamen hier of onsen bailiu hardelike teghens onsen open brieven ghekeert hebben, dat si ons gheven sullen voir hore broke ende misdaet IIIIC lb. zwarter Tornoyse tsyaers, te betalen te Pinxster naist coemendee. Voirt want Hughe Welle ons bailius knape was, ende hi voer mit Willem Hond up onsen stroem buten hore vryhede ende halp roeven sonder beveelnisse van yemande van onsen weghen Betten Zwanen zone sijn scip ende sijn goed, segghen wi dat hi ons gheven sal voir die broke ende misdaet C lb. Tornoyse, te betalen te Pinxster naistcoemende. Voirt want die scepene van Zierixe mit vonnisse ons onsen stroem ondwijsden, ende si hueren poerters benamen dat si ons die wairheyt niet zegghen en mosten van der vaernisse van Willem Hond ende van Betten Zwanen zone, ende want si Jan Heynrixf zone, onsen scoute, om dat hi ons die wairheyt zeyde hem sijn poerterscip wederzeyden tot onser jeghen woirde, ende si niet ghedoghen en wilden dat onse rentemeyster onse tollen ontfinghe binnen hore vryhede, dair si gheen recht toe te toghen en hebben: van alre broke die si tieghens ons misdaen moghen hebben tote deser tijt toe zegghen wi dat ons die ghemene poirte voirscreven gheven sal XIIC lb. Tornoyse, te betalen te Pinxster naist coemdende. Ende wair yemand die Betten voirs. hier om hinderde of quaet dede, dat ware op sijn lijf ende op sijn goed.

Ende omme dat wi onsen luden voirscreven overmids desen zegghen onsen evelen moet vergheven, soe hebben wi desen brief bezeghelt mit onsen zeghele. Ghegheven in Middelburchg des donresdaghes na sinte Mergrieten dach int jair XLII°.

a
Heynn. B.
b
Will. B; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
c
Tor. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
d
1 oktober.
e
1 juni 1343.
f
Heynr. B.
g
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: stad Zierikzee, de erfgenamen van Willem Hond en Hugo Welle Waddinsz. enerzijds en de baljuw van Zierikzee en Betto Zwanenz. anderzijds