Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X017v_126_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 17v (18v), nr. 125 (na nov. 1344), naar A.
Opschrift:

Een steen huys tot Leyden ende Aelbrants waert, den grave upgedragen ende ontfangen ten erfliene.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 687, ad 1344 november 21.

Willem grave van Hennegouwen etc. maken cond allen luden dat Gherid Alewijns soene ute Leyden, onse clerc, a op ghedraghen heeft te vryen eyghen zijn huys b sijn hofstede te Leyden, betimmert ende onbetimmert, legghende tusken der heren van den Dietskenc huse horend hofstede ende dere beghinen hofstede te Leyden ende den kerc hove te Leyden ende onser hove legghende binneder vryhede van Leyden, uutghenomen Truden huys ende hofstede, Dirx veren Baven soens wedewe, binnen den voers. f palen, diemen van Gheridsg hofstede voers. h om II groet Tornoyse tsyairs; ende vercreghe Gheridi die hofstede bi sinen live, soe soude hise van van mi houden gheliken der ander. Voird heeft hi ons op ghedraghen ten vryen eyghen al Aelbrants waert, hoghe ende laghe gerechte, tiende entie eyghen, also als hise hevet ende sine brieve houden, legghende tusken der Ouder Masen endej Poirtegale ende Roden. Wilc huys ende hofstede mitten hoven binnen ende buten der vryhede te Leyden die hi van ons ten erfpachte heeft, behouden ons k pachts van den hoeven voerscreven, ende al Aelbrants waert ende dat daer toe behoert als voirscreven es ende sine brieve houden, wi verliet hebben Gherid voirs. ende sinen nacomelinghen, sijnl manne sint wive van Gherid ghecomen, van ons ende van onsen nacomelinghen te houden ten rechten erfline niet te versterven, op enen paersoen te comen, mair op den jongheren manhoeft voer dat ouder wijfhoeft dair si beyde effen na sijn, in manieren: waer dat Gherid ghebrake sonder wittachtighen soen jof dat sijre sonen ghebrake zonderm wittachtighe kinder, soe soude huys, hofstede ende hoven voirscreven up Aechten Gherids dochter ende Aelbrechtsn wairt up Volcwijve zijre dochter o; ende storve die ene vanden twien zonder wittachtich kint, soe soude hoer deel comen op die ander suster p voirscreven, ende dair tenden te gane ten rechten erfliene als voirscreven es. Ende wat pacht of mansscip Gherid van desen goedeq voert maect, dat zullen wi ende onse nacomelinghe r ende sine nacomelinghes ghestade houden. Voert want hi in wille is Aelbrechtst wairt te doen diken ten coern lande, dat zwaeru ende v ende costeliken te doen es, dat si tollen vry varen sullen over alw doer onsen landen met hoeren eygheliken goede alsoe langhe als si daer binnen woenen.

In kennessen vanx al desen zaken voerscreven hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghel. Ghegheven in Serixe des sater daghes voer sinte Katrinen dach int jaer ons Heren M° CCC° vier ende viertich.

a
hier ontbreekt wel het woord ons B.
b
hier ontbreekt wel het woord ende B.
c
t bovengeschreven B.
d
h'en B.
e
r onduidelijk, verbeterd uit n B.
f
hier het wel overbodige woord de B.
g
Gher. B; deze naam hierna steeds zo afgekort.
h
hier ontbreekt vermoedelijk een woord als pacht of huert B.
i
het eind van het woord op rasuur B.
j
boven de regel toegevoegd B.
k
hier ons herhaald B.
l
lees sijnt B.
m
r verbeterd uit n (er stond eerst zouden) B.
n
Aelbr. B.
o
hier ontbreekt wel het woord comen B.
p
hier ende hoenen, doorgestreept B.
q
verbeterd uit lande B.
r
hier ontbreekt wel het woord hem B.
s
na boven de regel toegevoegd B.
t
Aelbr. B.
u
boven de regel toegevoegd B.
v
hier ende herhaald B.
w
na de l een geradeerde s B.
x
boven de regel toegevoegd B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Gerard Alewijnsz. uit Leiden, grafelijke klerk