Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X018r_127_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 18r (19r), nr. 126 (na nov. 1344), naar A.
Opschrift:

Brouwershaven tollen vrij tot II jair lang.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 688.

Willem grave van Hennegouwena etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven alle den ghenen b te Brouwers haven woenen tollen vry te varen mit hoers selves goede voirbi allen onsen tollen in Hollantc ende in Zeelant twie jaer durende. Ende waer dat zake dat onse voirs. lude van Brouwers haven voirbi onse tollen enich goed voirden of pijnden te voren tollen vry dat tollen sculdich ware, ende wi dat gheproeven consten, soe willen wi dat dese vryhede hem luden van Brouwers haven niet te baten en quame, noch tollend vry en varen na die tijt; ende wi souden den ghenen die dat tollen baer goed voeren wilde soe doen ontghelden dats hem een ander hoeden soude onse heerlichede ende renten te cranken ende te minrene.

Omme dat wi wille dat dese voirs. vryhede die van Brouwers havene twie jaer dure also als voerscreven es, soe hebben wi desen brief bezeghelt mit onsen zeghel. Ghegheven te Serixe des dinxendaghes voir sinte Katrinen dach int jaer XLIIII.

a
Henn. B.
b
hier ontbreekt wel het woord die B.
c
Holl. B.
d
boven de regel toegevoegd B.
e
boven de eerste n een overtollige afkortingsstreep B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: inwoners van Brouwershaven