Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X024r_167_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 24r (25r), nr. 165 (1339 aug.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Sciedam a bier tol, wage, coirn mart, sluys.

In de marge, door Filips van Leiden: Sciedamme.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 619, naar 'MS. Bockenbergii, Gecollat. met MS. Privilegien van Schiedam pag. 71 en perkament MS. van Koning Willem pag. 58 vers. en 59. en perkament Register van de Charterkamer E. L. 32. pag. 25.'

De editie door Van Mieris in ChHZ is gebaseerd op vier afschriften, waarvan het laatstgenoemde het onderhavige register van graaf Willem IV betreft. Enkele variante (en soms betere) lezingen uit die uitgave worden in de noten aangegeven.

b Willaem ..grave van Heynnegouwenc etc.d maken cond allen luden dat wi onsen ghemeenen poirters van onser poirte van Sciedamme, omme menighen trouwen dienst die si ons ende onsen voirvorders ghedaen hebben ende ons ende onsen nacomelinghen noch doen sullen, ende omme groten cost die si doen moeten omme hare havene te houden, bi rade ende goeddencken ons liefs oems heren Jans van Heynnegouwene, here van Byaumond, ghegeheven hebben ende gheven voir ons ende voir onse nacomelinghe hem ende horen nacomelinghen die poirters wesen sullen binnen onser poirte voirs. eweliken tote allen daghen ghedurende die bier tolne, die waghe, die metf pennighe, die corenmate ende die sluys binnen onser voirnoemder poirte, dair of dat si die bate ende den oirbair hebben sullen in alle manieren als sise tote hair toe ghehadt ende ghehantiert hebben; ende hier of soe g si ons sculdich te dienen in onser herevaert teh welken tiden dat ons onse ander poirte in Hollandi tonser herevaert dienen sullen, met enen cogghe van XXV man up hoir selves cost. Voert soe sullen si ons ende onser liever ghesellinnen soe wannere dat wi tej Sciedamme comen sullen van danek voeren op horen cost met enen cogghe wair wi wesen willen in Hollandl jof in Zeellandm. Voert soe sullen si die voirs. sluse houden op hoeren cost ende altoes also bereet dat wi met onsen here dair doere varen moghen als wijs te doen hebben sullen; ende alle dinghe sonder arghenlist. Hier over waren als onse trouwe manne ende rade here Willaem van Duvenvoirde, here van Oesterhout, here Harbare n, ridders, meester Clays Stuuco, proest van Snoedelenberghe, Henricp van Heynsbergheq, Tielman die Moelnair ende Jan die Moelnair.

In orconde etc.r Ghegheven tote Antwerpen in Pijnxter avonde int jair ons Heren Mo CCCo neghen ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per supradictos.s

t S(igillavit) Rase de Liedekercu.

a
hier drie of vier letters, doorgestreept B.
b
hier Wi ChHZ.
c
Heynn. B.
d
van Hollandt, van Zeelandt ende heere van Vrieslandt i.p.v. etc. ChHZ.
e
Heynn. B.
f
mete en miet ChHZ.
g
hier sijn ChHZ.
h
ontbr. ChHZ.
i
Holl. B.
j
tot ChHZ.
k
onduidelijk B.
l
Holl. B.
m
Zeell. B.
n
hier van Riede ChHZ.
o
Scunck ChHZ.
p
Henr. B.
q
Heynsb'ghe B; Heemskercke ChHZ.
r
desen brieffve bezegelt mit onsen zegel i.p.v. etc. ChHZ.
s
nl. Gillis van Kralingen en rentmeester Gerard Heinenz.
t
het volgende in de rechtermarge B.
u
Liedek'c B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: poorters van Schiedam