Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X028r_209_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 28r (30r), nr. 196 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Burchgraefscip.

In de marge, door andere hand: Viscmarct tot Catwijc. – Eronder, vóór de initiaal W een diagonale streep.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat die wile dat die burchgrafscipb van Leyden onse was eer wise Philps van Wasnair vercoften, omme groete croningghe die ons liefs oems lude heren Jans van Heynnegouwenc, here van Baymond, van Nortich, ende anders onse lude uyt onsen landed jeghens die van Catwice hadden omme die vischmarct te Catwic te houden ende omme die boeten dair die van Catwic die lude mede dwinghen wilden die vischmarct dair te houden, wi met onsen lieven oem heren Janne van Heynnegouwenf, here van Baymond voirs., over een draghen ende setten lude dair toe van onser beyder weghen diere ene wayride of besochten na der crone van beyden partien; ende omme dat die wairideg versocht was eer wi Philps voirs. die burchgrafsciph vercoften, soe hebben wi ons besproken mit den goeden luden van onsen lande ende mit onsen Raede, ende sien over yen ghedraghen dat wijt na dier wayride sculdich sien te sceyden. Ende hebben mit onsen goeden luden voirscreven die wayride ghehoert ende onse lude die die wayride besaten, ende na dier wayriden soe hebben wi ghevonden dat die vischmarct van ouds gheleghen heeft te Catwic, mer dat mer van rechte niemand toe dwinghen en mach mit enighen boeten die vischmarct te houden; ende alsoe ghebieden wijt voerwaert mere te hantieren.

Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na jairs dach int jair viertich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum presentibus domino de Arcle, W. de Duvoird et Theodericoi Molnairj.k

l S(igillavit) dominus F. de Haemstedem.

a
Heynn. B.
b
burchgascip B.
c
Heynn. B.
d
na de e nog een onduidelijk teken (een niet afgemaakte n?) B.
e
Cat wic B.
f
Heynn. B.
g
wairde B.
h
burchgascip B.
i
Th' B.
j
Molnar B.
k
de gehele dienstaantekening op rasuur B.
l
het volgende in de rechtermarge B.
m
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: klagers uit Noordwijk en elders over de vismarkt te Katwijk