Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X028v_213_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 28v (30v), nr. 200 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Roerende den brouwers van a Delf ende de gruyters aldaer.

In de marge, door andere hand: Hoppe van Delf.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 630-631, ad 1340 januari 7.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. het volgende nr. WI 214.

Willem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden. Want wel croninghe ende stoet gheweest heeft tusken onsen goeden luden den brouwers van Delf op die ene zide, ende wel clagheden ende croenden dat onse gruyters van Delf also hoppe niet en gaven dair si haer goet mede bewaren mochten ende als si him sculdich waren te gheven, ende tuschen onse gruyters van Delf op die ander zide, die wel croenden ende clagheden dat him die brouwers niet en brochten also veel ghelts als si sculdich waren te brenghen na dien dat si vele brouweden. Ende omme dese croene ende claghinghe voirscreven ende wel meer stoets diere of comen mochte te scuwen tuschen ons ende onser stede van Delf, soe sien wi bi goeddenken ons ghemeens Raeds over een ghedraghen mit onsen goeden luden scepene ende Raed ende onsen ghemenen goeden luden van Delf dat van desen daghe voird elc man binnen der stede van Delf die brouwet hoppen bier jof namaels brouwen sel, him selven hoppen sel, ende dair of soe selmen ons gheven jof den ghenen dierer van ons of verliet sien voir onser recht van der heelre hoppe jof voir der ghere recht diere van ons verliet sien, van elken X vaten diemen binnen Delf brouwet, also als die coeman den brouwer betailt, XII d. Hollandsc jof sulc payment alsmen ontfaet van onsen renten, vate van achte vierders. Ende hier bi soe en sellen wi noch niemand van onser weghen gheven noch leveren enigherande hoppe; ende mit desen XII d. voirs. te gheven van X vaten alse voirs. is, soe sellen onse poirters van Delf voldoen ende voldoen moghen ons ende onsen nacomelinghen ende allen den ghenen die recht hebben moghen an der hoppe tot eweliken daghen, ende sellense dair mede vry ende quite houden van ons ende van onsen nacomelinghen ende van allen den ghenen die recht hebben moghen van onser weghen jof van hoers selves weghen toter hoppe. Voirt wair dat zake dat men enighen brouwer meer eyscke dan hi belien wilde dat hi ghebrouwen hadde, dair soude hi rechte voirt enen eed weren doen den ghenen dien van onser weghen eyscke, ende dien oerloeven wi dat hine selve staven moghe; ende dair mede zullen wi ons ghepayet houden. Ende mid dese over een draghen voirscreven soe sellen te niete wesen alle brieve ende handveste die gheweest hebben voir dese tijt ende spreken jof spreken moghen jof roeren moghen enich recht van der hoppe; sonder al archijst.

In orconde ende in kennisse dat alle dese puncte voirscreven wittelike ende trouwelike sullen worden ghehouden van ons ende van onsen nacomelinghen, soe hebben wi desen brief open bezeghelt uuthanghende mit onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe des vridaghes na Dertiendach int jair viertich.

a
hier van herhaald B.
b
Heynn. B.
c
Holl. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: inwoners van Delft