Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X029r_218_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 29r (31r), nr. 205 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.

Een diagonale streep door de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 254, bij een oorkonde van 1338 augustus 1.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven ende gheven hebbenb mit desen brieve Jan Moyaerde, onsen roeddragher, omme menighen dienst dien hi ons ghedaen heeft ende noch doen sal, ende Beatrisen sinen wive, Berewoudsc veren Byen soens dochter, tot hore beyder live te ghebruken, wilc hoir van him beyden langher levet, XXVI lb. Hollandsd tsyairs die wi hem bewisen alle jare voren uuttenemen ende te ontfane bi onsen rentemeyster van Noirthollande, of bi sinen bode, die nu sijn of namaels wesen sullen, van den ghenen diet sculdich sien op onse uutland dat wi ligghende hebben voir Sciedamme ende men hiet Vranken land, tot alsulken termine alset ghelt van den uutlande voirscreven in pleghet te coemen; ende soe wat dit voirs. uutland alle jare meer rentet dan dese voirscreven somme van ghelde loept die wi Jan ende Beatrisen sinen wive voirs. dair op ghewijst hebben, dat willen wi dat onse rentemeyster voirscreven alle jare up heffe tot onser behoef. Ende wair dat zake dat dit voirs. land tot enigher jairscaerne min goude dan die voirs. somme loept, soe willen wi dat Jan ende Beatrijs sijn wijf voirt ontfaen tote wilker jairscaerne alset min ghelt dan dese voirs. summe loept die si jairlix dair op hebben sullen, an onsen rentemeyster van Northollandf die nu es of ter tijt wesen sal also vele alser ane ghebreket toter summe toe voirscreven, soe wannere dattet ghevallet, also langhe als hoir enich van him tween levet; ende ombieden onsen rentemeyster voirs. die nu es of ter tijt wesen sal dat hi Janne ende Beatrice sinen wive voirscreven uutreke ende betale alset min ghelt dan dese summe loept die si dair of hebben sullen tote alsulken termine als voirscreven es, ende dair of neme tot diere tijt ene kennisse van him jeghens ons mede te rekenen, ende van also vele sullen wi hem quiten alst min ghelt dan die somme loept voirscreven in siere rekeninghe die hi ons dan dair of doen sal mit dien brieve.

In orconde etc. Ghegheven tDordrechtg des vrydaghes na sinte Gregorius dach int jair viertich.

a
Heynn. B.
b
aldus B; lees ghegheven hebben ende gheven.
c
B'ewouds B.
d
Holl. B.
e
Noirtholl. B.
f
Northoll. B.
g
tDordr. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jan Moyaard, grafelijk roedrager, en zijn echtgenote Beatrijs, dochter van Berwoud vrouw Bienz.