Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X030v_223_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 30v (32v), nr. 210 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Joncvrou Willem Mabelie van Oestgeest Jans dochter uten Wairde.

Door de tekst een diagonale streep.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden. Want joncvrou Willemb Mabelie van Oestgheest, Jans dochter uutten Wairde, voir onse manne alse den here van Hoirne, den here van Erkelen, den here van der Merwedec, heren Dirc van Brederode ende anders vele van onsen mannen mit heren Tielman des Moelnairsd hand, hairs ghecoren monbair, mit rechte ende mit vonnisse ons op ghedraghen ende quijt ghescouden heeft alle dat goed van Oestgheest ende dat dair toe behoird also als wijt hoir ghegheven hadden, ende alsulc recht als si dair an hadde, ende ons hoir brieve dair of overghelevert heeft, soe hebben wi hoir ghegheven ende gheven mit desen brieve ende horen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen te houden ten rechten liene vijftich pond Hollandse tsyairs, ende bewisen hoir die jairlix intenemen an onsen rentemeester van Noirthollandf, oec wie hi es, voeren uut onse tyende te Waddinx vene, ende dat hi hoir van dien tiende, die te oeste die leden is vercoft was, betale ende in late nemen die L lb. Hollandsg voirscreven te Voerscoetermarcth ende te Valkenburgeri marct naistcoemende, ende alsoe voert alle jare, voeren uutter j tyende voirscreven.

Ende omme dat wi willen dat dit vast ende ghestade blive ende wel ghehouden hoir ende horen nacoemelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen, zoe hebben wi desen brief doen bezeghelen mit onsen zeghele. Ghegheven te Sinte Gheerdenberghek des zaterdaghes na Dortien dach int jair XLIo.

a
Heynn. B.
b
Will. B.
c
M'wede B.
d
Moelnars B.
e
Holl. B.
f
Noirtholl. B.
g
Holl. B.
h
Voerscoet'marct B.
i
Valkenburg' B.
j
hier ter (t') herhaald B.
k
Gheerdenb'ghe B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: jonkvrouw Willem Mabelie van Oegstgeest, dochter van Jan uter Waarde