Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X031r_225_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 31r (33r), nr. 212 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Hanne Coenecoep cum sociis.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 654.

Vgl. nrs. WI 201 en 224.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi bi heren Janne van Polanen, heren Symon van Teylinghe, heren Willemb van Outshoirn, heren Jacob van der Binchorst onsen bailiu van Rijnlant, heren Florensc van der Boechorst onsen bailiu van Aemsterlantd, Gherarde Heynen sone onsen rentemeyster van Noirthollandf ende Gherardg Alewijns zone over een ghedraghen sien mit Hanne Coenecoep ende mit sinen ghesellen, poertersh teri Goude, dat si hebben sullen van ons XXXV morghen veens, ende Dirc die Raed ende Dirc Vrye uut Coenencoep V morghen veens, die si beseten hebben ligghende an Coenencoep int ambocht van Waddinxvene, streckende mitten enen ende an die van Sevenhuysen ende mitten anderen ende an die van Waddinxvene; ende die sullen si alle te turve moghen delven wenneer si willen, sonder wedersegghen, ende dair of sullen si ons gheven van elker morghen XII d. Hollandsj jairlix tot sinte Martijnsk misse in den winterl, ewelike staende. Ende van elken honde spetelinghe dat si delven sullen si ons gheven jairlix VI d. Hollandsm, ende van elken honde corts torfs XII d. Hollandsn jairlix, op sinte Jacobs dacho te betalen, van also vele als sijs jairlix delven also langhe als die turf duert. Ende elc hond sel XIII roede lanc wesen ende VII torvep wijt ende VIII torve diep. Ende wi sullen onse ambocht behouden ende onsen tyende, ist datmer yet in bouwet. Ende hieren binnen sullen wi altoes tot ons veens behoef van Haesairdwoude, van Waddinxvene ende dair omtrend ghebruken moghen horer watringhe ende hoere weghe die si dair hebben, gheliken him selven, sonder coste; mer als wi onsen veen doen ghebruken ende hi dair uut watert, soe sal hi dair na mit him ghelden morghen morghen ghelike in watringhen ende in weghen van also vele als mens dair in watertq ende in weghet.

In orconde etc. Ghegheven des manendaghes na onser Vrouwen dach assumtio int jair XLIo.

a
Heynn. B.
b
Will. B.
c
Flor. B.
d
Aemst'lant B.
e
Gher. B.
f
Noirtholl. B.
g
Gher. B.
h
de eerste r bovengeschreven B.
i
boven de regel toegevoegd B.
j
Holl. B.
k
M'tijns B.
l
11 november.
m
Holl. B.
n
Holl. B.
o
25 juli.
p
torwe B.
q
water B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Hanne Coenekoop en compagnons, poorters van Gouda, Dirk de Raad en Dirk Vrije uit Coenekoop