Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X032r_227_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 32r (34r), nr. 214 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Delf.

In de marge, door andere hand: Delf. – Het romeinse folionummer XXXIIII is op onduidelijke wijze gecorrigeerd uit XXXII.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 667-668, ad 1342 november 27 ('woensdag na sint Catharinadag').

In ChHZ is de tekst uitgegeven naar een Delfts privilegeboek alsmede naar M. van der Houve, Hantvest of Chartre Kronijk III (=UB Leiden, hs. BPL 938-1), 'op het jaar 1342, alwaar gevonden wordt 's Woensdags voor Sinte Cathrinen dag', hetgeen is te herleiden tot 20 november. In onderstaande tekst is het stuk gedateerd 'dinsdag na sint Catharinadag', en bovendien vertoont die tekst een belangrijk inhoudelijk verschil vergeleken met de tekst zoals uitgegeven in ChHZ (zie voetnoot c, alsmede e). Al met al lijkt het erop dat op 26 november de onderstaande versie is opgesteld, welke de dag erna is aangevuld en uitgevaardigd.

Het begin van deze tekst (of misschien van de herziene versie van 27 november) is enkele bladzijden verder in het register nogmaals ingeschreven, en vervolgens doorgestreept: zie nr. WI 237. Varianten daaruit zijn in onderstaande editie geannoteerd onder het sigle C.

Willem ..gravea van Heynnegouwenb etc. maken cond ende kenlic allen den ghenen die desen brief zullen sien jof hoeren lesen dat wi ghegheven hebben ende gheven voir ons ende voir onse nacomelinghe onsen lieven ende ghetrouwen luden ghemeenlike van onser stede van Delf die nu sijn of namaels wesen sullen, omme menighen trouwen dienst dienc si ons ende onsen ouders ghedaen hebben ende ons noch doen sullen, zulke gratie ende vryheden alse hier na bescreven staen.

In den eersten dat si onse lude uutten hove van Delf besetten moghen binnen der poirte van Delf, ende soe mach onse scouted die wi gheset hebben in onsen rechte die lude van der besettinghe leden, op dat hi den ghenen die onse lude beset heeft belovet dair of een onvertoghen recht te doene binnen XIIII daghen. Ende wair dat zakee dat onse scoute des niet en dede, soe moghen si die lude anderwarf besetten van dien selven zaken, ende dair of recht nemen binnen onser poirte van Delf. f

Vort soe gheven wi hem dat si scouwen moghen tote vijf scepen toe mit onsen ghesworen van Delfland; ende soe wat vonnisse dat men op die scouwe vraghet, dat sal ghewijst worden in die scouwe ende niet ghetoghen in der poirte van Delf.

Vort gheven wi hem die kameren die nu ter tijt staen voir onse huys tot Delf dair die Lombarderg op wonen, ende die en selmen niet hoeger tymmeren dan si nu ter tijt zijn; ende wair dat die cameren vervielen of dat si verbornden, soe moghen sise weder op maken also wijt, also hoech ende also lanc als si te voren waren.

Vort gheven wi hem die lakenmate, die zeghelinghe van den lakenen ende die waghe, soe wat nutscap dat dair of coemen mach, dat si dat houden ende hebben sullen tot der stede behoef van Delf voirscreven.

Vort omme alle dinc te verclairsen tuschen ons ende onsen goeden luden voirs., soe hebben wi hem ander clene puncten ghegheven alse die berye makelairdye mitten uutsetten van den coirne, die boetermate, die scole, die vischmarct, boden te setten binnen der stede, ende dat scroetambocht.

Ende want wi willen dat alle dese voirscreven puncten voir ons ende voir onse nacomelinghe vaste en ghestade ghehouden sijn him ende horen nacomelinghen, ende sonder archlijst, soe hebben wi desen brief open beseghelt mit onsen groten zeghele. Ghegheven in den Haghe des dinxendaghesh na sinte Katrinen dach int jair XLIIo.

a
reverentiepunten ontbr. C.
b
Heynn. BC.
c
die C.
d
t gecorrigeerd B.
e
hier breekt C af.
f
hierna volgt nog: Ende en ghyen ander recht en zellen anders onsse luyden van onsen gerechten binnen onsen bailiuwscap van Delfflant ende van Schielant pleeghen binnen onser poorten van Delff, dan dit voorscreven poynct inhoudt ChHZ.
g
Lombard' B.
h
's woonsdaechs ChHZ.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: de lieden van de stad Delft