Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X034r_233_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 34r (35r), nr. 220 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Heer Dirck vana Mathenisse.

Door de tekst een diagonale streep. – Bij de foliëring met arabische cijfers is het nummer 33 overgeslagen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 667-668, ad 'tusschen de 8. en den 18. December 1342'.

De laatste zin van de oorkonde breekt of na het woord Ghegheven, waardoor de datum (en eventueel de plaats) van uitvaardiging ontbreken. In het register staat de tekst tussen oorkonden van 8 en 18 december (nrs. WI 232 resp. 234-235), maar de oorkonden zijn in dit gedeelte niet strikt chronologisch ingeschreven: deze stukken uit december 1342 worden gevolgd door een oorkonde van 19 juni van dat jaar (nr. WI 236). Na deze laatste neemt een volgende hand het kopieerwerk over, met oorkonden van later datum. Al met al zal onderstaande ongedateerde tekst wel in 1342 zijn te dateren tussen 8 en 18 december. Het is overigens mogelijk dat de onvoltooide staat ervan en het feit dat hij is doorgestreept, aangeven dat de oorkonde nooit is uitgevaardigd en in het stadium van ontwerptekst is blijven steken.

Vgl. nr. WI 244.

Willem ..grave van Heynnegouwenb etc. makenc cond ende kenlic allen luden die dese lettre sullen sien of horen lesen dat wi hebben vercoft ende vercoepen voir ons ende voir onsen nacomelinghen heren Dirc van Mathenisse ende sinen nacomelinghen dambochten ende die gherechten van Ravesberghed, van Vronemade, van Oudengravencoepe, van Niewengravecoepf, met allen den lantsetteng, erve, gherechtenh, tyende ende manneni ende mit allen toe behoeren, in wat manieren dat die goede ghenoemt moghen wesen, also groet ende also cleyne alse Egghebrechtsj Jan Egghebrechtsk f.f. was in sinen lesten live ende van ons plach te houden, ende ons van him anequam, omme dusend pond Hollandsl, den scilt over XII s. gherekent, die hi ons betailt heeft bi heren Pieters hand van der Haye, ons cappelaens, die ons dair of goede rekeninghe doen sal; ende al dese voirs. gherechten ende goede sal her Dirc voirs. ende sine nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen houden ten rechten lene. Voirt hebben wi gheloeft ende loven voir ons ende voir onse nacomelinghen heren Dirc voirghenoemt ende sinen nacomelinghen in dese voirghes. rechten, goede, tyenden ende mannen te houden ende recht warande dair of te wesen teghens enen yegheliken manne; ende wair dat zake dat yemant heren Dirc voirghenoemd of sinen nacomelinghen in desen voirghenoemden gherechten ende goede onrecht dede, of dat hem enich van den voirs. goeden of ghewonnen word mitten rechte, dat soelen wi of onse nacomelinghen hem ende sinen nacomelinghen veroersaten ende weder gheven binnen zes weken na dien dat hem of ghewonnen worde, bi tween goeden knapen die wi dair toe voeghen ende bi tween goeden knapen die hi dair toe voeghet. Vort wair dat zake dat her Dirc voirghenoemd of sine nacomelinghe sinen lantsaten haren pachte binnen desen voirghenoemden rechten verhoeghen wilde, dat sal hi doen bi onsen rentemeester van Rijnland die nu ter tijt is of namaels wesen sal, ende dat also ghenadeliken dat die lantsaten emmer goede huere behouden.

Ende omme dat wi willen dat alle dese voirghenoemde saken vaste ende ghestade bliven, hebben wi desen brief bezeghelt mit onsen zeghele in kennissen der wairheyd. Ghegheven [...]

a
onder de regel toegevoegd B.
b
Heynn. B.
c
m op rasuur B.
d
Ravesb'ghe B.
e
Oudengaven- | coep B.
f
Niewengavecoep B.
g
aldus B; te lezen als lantseten ('landzaten'): vgl. nr. WI 244.
h
de tweede e onduidelijk vanwege een correctie B.
i
m onduidelijk vanwege een correctie B.
j
Egghebr. B.
k
Egghebr. B.
l
Holl. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Dirk van Mathenesse