Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X035r_244_1 WI_G_X035v_244_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 35r (36r)-35v (36v), nr. 230 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Daniel van Matenesse roerende gifte van zekere heerlicheden.

In de marge, door andere hand: Recht leen.

Vgl. nr. WI 233.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi verliet hebben ende verlien voir ons ende voir onse nacomelinghen Daniel van Mattenesse, onsen knapen, ende sinen nacomelinghen om menighen trouwen dienste die hi ons ghedaen geeft ende noch doen zal die ambochten ende die gherechten van Ravensberghe, van Vronemade, van Oudegravecopeb heeft ende van Neugravencopec mit alle den lantsaten, erve, gherechten, tienden ende mannen ende mit allen toebehoeren, in wat manieren dat die ghoede ghenoemt moghen wesen, also grote ende also clene alse Egghebrechtd Jan Egghebrechts soens soen was ende in sinen lesten live besat ende van ons plach te houden, ende ons van hem ane quam ende wi heren Dirc van Mattenesse vercoften dat ons van hem ane quam; ende al dese voirs. gherechten ende ghoede sal Daniel van Mattenesse voirs. ende sine nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen houden ten rechten lene. Vort hebben wi gheloeft ende gheloven voir ons ende voir onsen nacomelinghen Daniel van Matenesse ende sinen nacomelinghen in desen voirseyden gherechten, ghoeden, tienden ende manne met alle toebehoren, hoe die ghoede ghenoemt moghen wesen, te houden ende recht warande dair of te wesen jeghens enen yegheliken manne; ende wair dat zake dat yemand Daniel voirnoemt jof sinen nacomelinghen in desen voirghenoemden gherechte ende ghoeden onrecht dede, of dat enich van den ghoede of ghewonnen worde metten rechte, dat zullen wi of onse nacomelinghe hem ende sinen nacomelinghen verorsaten ende weder gheven binnen ses weken na dien dattet hem of ghewonnen worde, bi tween ghoeden knapen die wi dair toe voeghen souden ende bi twen ghoeden knapene die hi dair toe voeghen zoude. Voerd soe verlien wi Daniel voirs. ende verlenen onse burch die staet buten aen Sciedamme ende gheheten es thuys ter Riviere, mitten singhel ende mitten boemghaerde also als begrepen es binnen den utersten slote, also groet ende also clene alst her Dirc van Mattenesse besat in sinen lesten live. Vord soe verlien wi Daniel voirs. VI morghen lants ende IIII hont die gheheten es die Hem, ende ene morghen die gheleghen es in Mattenesse, ende wi ghegheven hadden heren Dirc van Mattenesse totien huyse ter Riviere. Vord soe verlien wi Daniel voirs. XIII morghen ende II honte die Dirc Bokel, Daniels vader, plach van ons te houden, ende gheheten es die Hoghe hem. Vord soe verlien wi Daniel XV morghen lants die gheleghen zijn te Popswoude, ende sine ouders van ons plaghen te houden. Ende dese voirghenoemde ghoede sal Daniel ende sine nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen houden tot enen rechten lene. Ende f waer dat sake dat Daniels ghebrake sonder wittachtighe soen achter hem te laten, soe hebben wi Daniel alsulke gratie ghedaen dat alle dese vorghenoemde ghoede comen zullen up Philps van Mattenesse, Daniels broeder voirs., in sulken manieren alse Daniel voirscreven dese voirghenoemde ghoede van ons hout ende voirscreven es. Ende van alle desen voirghenoemden ghoeden soe zullen wi behouden die besterfte van alsulker lijftochte als her Dirc van Mattenesse, dair God die siele of hebben moet, vrouwen Tremen, sinen wittachtighe wijveg, tot hairre lijftochte ghemaect hadde met onser hant, ende dair si onse brieve of heeft, dair die summe of loept XV lb. Hollansche tsyairs.

Ende omme dat wi willen dat alle voirghenoemde saken vaste en ghestade bliven, soe hebben wi desen brief beseghelt mit onsen zeghel. Ghegheven in die Haghe up des heylichs Sacraments dachh anno XLVo.

a
Heynn. B.
b
Oudegavecope B.
c
Neugavencope B.
d
Egghebr. B.
e
om een snee in het perkament heen geschreven B.
f
hier Ende herhaald B.
g
wijve wittachtighe, de correcte volgorde aangegeven d.m.v. verwijstekens B.
h
c verbeterd uit d B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Daniel van Mathenesse, knaap