Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X037r_252_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 37r (38r), nr. 237 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Her Jan van Polanen ende Brederodea.

In de bovenmarge: ¶ Zuutholland. – Het volgnummer in de marge gaat verscholen onder het hier aangebrachte klavier.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 595.

Allen den ghenen die desen brief sullen sien jof horen lesen make ic cond Jan van Polanen, ridder, dat so wannere mijn lieve here die grave van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zeland ende here van Vriesland ane hem lossen wille die heerscippie ende tgoed van Brederode, dat ic nu ter wilen toet enen onder pande hebbe ende houde van heren Heynrike, here van d Brederode, ende vrouwe Ysebeel van Fontaynis, vrouwe van Bredenrode, sinen wive, voir alsulkee scult ende in alsulke voirwaerden alse die brieve houden die dair of ghemaict sien ende ghegheven waren int jair ons Heren Mo CCCo zeven ende dortich op sinte Jacobs avondef, die wilke mijn lieve here die grave voirs. ende die here ende die vrouwe van Brederode voirnoemt mit horen zeghelen bezeghelt hebben, dat hijt lossen mach also verre alset die here ende die vrouwe van Brederode voirs. niet lossen en wouden of dat hoirre ghebrake, over mids dat hi mi ghenoech doe van twaelf hondert ponden Hollandsg die ic dair op ghelient hebbe, ende van alsulken afterstallen renten alse mi dair of afterstaen sullen, ende van alsulken coste alse ic omme dat goet ende ommeh die heerscippien ghedaen sel hebben, na allen den voirwaerden dat die brieve voirs. dair of houden; ende so wannere dat mijn lieve here die grave mi ghenoech ghedaen hevet van sulken ghebreke alse ic hier of hebben sal na den voirs. voirwaerden alse die voirs. brieve dair of houden, so ghelove ic quite te scelden die voirwaerden voirs. gheheel ende al voir mi ende voir mine nacomelinghe toet mijns lieves heren sgraven behoef, also verre alset die here ende die vrouwe van Brederode voirnoemt niet lossen en wouden of dat hoerre ghebrake.

In oirconde desen brieve bezeghelt mit minen zeghele. Ghegheven tsaterdaghes na onser Vrouwen dach nativitas int jair ons heren M° CCC° zeven ende dortich.

a
Brederod. B.
b
Heynn. B.
c
Holl. B.
d
hier van, doorgestreept en geëxpungeerd B.
e
alsuke B.
f
24 juli.
g
Holl. B.
h
boven de regel toegevoegd B.
Oorkonder: Jan van Polanen, ridder
Destinataris: graaf Willem IV