Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X038r_258_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 38r (39r), nr. 243 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Een sceydinge van den scrode ambocht Tordrechta.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 253.

Vgl. nr. 256, alsmede nrs. ZH 445 en ZE 294.

Wi Willemb ..grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat een twi was tuske Ye Jans soen, Clays Lompen, meester Clays Merred ende Alewijn Gherardse soen omme die scroedambochten tDordrechtf, die ons toe behoeren ende onse lieve here ende vader ende wi hem ghegheven haddeng met onsen open brieven. Ende want dat niemant toe en behoert te besceyden dan ons selven, soe sien wi met onsen ghemenen Rade over een ghedraghen ende willen dat Ye Jans sone behoude een gheheel scroetambocht ende dat Clays Lompe hebbe een gheheel scroetambocht, ende dat meyster Clays Merre ende Alewijn Gherardsh soen hebben dat scroetambocht dair meyster Clays Merre in ontfaen es, ende dat si dair toe hebben dat alre eerst dat na deser tijt eerst verscinen sal, ende dat si alle recht dat sier of sculdich sien te betalen ghemene betalen beyde van desen datter in verscenen es ende van den eerste datter verscinen sal, ende dat si alle bate die dair of verscijnt half ende half delen ende op boeren ter tijt toe dat si in vryen besitten sien ende in vryen op heffen van den scroetambocht datter noch verscinen sal; ende dan sal meester Clays behouden dat scroetambocht dair hi nu in ontfaen es, ende Alewijn sal hebben dat scroetambocht datter dan verscenen es. Ende onbieden onsen scroeders van Dordrechti dat si Alewijn voirs. nu rechte voert ontfaen in dien scroetambocht ende sout mate datter eerst verscinen sal met alsulken rechte alser toe behoert; wair bi dat meester Clays noch Alewijn noch anders niement ons dair omme niet te volghen hebben, want wijs met onsen ghemenen Rade aldus over een ghedraghen sien.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe op den Pijnster dach int jair ons Heren Mo CCCo achte ende dortich.

[Dienstaantekening:]

W.j

k S(igillavit) Florenciusl de Haemstedem.

a
Tordr. B.
b
Will. B.
c
Heynn. B.
d
M're B, hierna steeds zo afgekort.
e
Gher. B.
f
tDordr. B.
g
ladden B.
h
Gher. B.
i
Dordr. B.
j
de kapitaal gevat in een cartouche B.
k
het volgende in de rechtermarge B.
l
Flor. B.
m
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Ye Jansz., Nicolaas Lompen, meester Nicolaas Merre en Alewijn Gerardsz.