Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X038v_261_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 38v (39v), nr. 246 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Lomberdena Tordrechtb.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 610-611.

Vgl. nr. WI 262.

Wi Willaemc ..grave van Heynnegouwend etc. maken cond allen luden. Want wi anghesien hebben dat menigherande claghen ende croninghen comen mochten ende moghen van alrande luden op onsen Lombarderse ende coepmannen van overberch die wonachtich waren binnen onser steden van Dordrechtf, ende hore ghesellen, soe hebben wi dair op ghehad onsen volcomen raed met onsen goeden luden, also dat ons wel redelike donket dat die ghesellen van den Lombarders ende van den coipluden die levende bleven sien geenrande scade liden en sellen, noch verstoere doen en sellen den ghenen die dair pande gheset hadden van wollen clederen, van bontwerke of ander pande, die altemale verbrant sien ende verdorven; want si die pande verloren hebben in enen ghemenen onghevalle, ende oic hem hebben ghepijnt were dair jeghen te doene ende die pande te bescarmen ende te behouden, wair bi dat si dair omme hoir lijfg verloren hebben. Mar ware dat zake dat men enigherande pande vonden hadde of noch vinden mochte, welke dat si waren, ende sonderlinghe zelveren pande die men bekennen mochte, ende dair yemand, wair hi man oft wijf, wairleken of segghen mochte met sulken brievekijn als si pleghen te gheven, die men hiet wederbrievekijn, die pande willen wi dat die lude weder hebben, behoudeliken dies dat si betalen hore hoeftgelt ende alsulke coste ende scade als hem onse scepene van Dordrecht dair of toe setten sellen; mar andere ghesmoutenh selvere ende gout ende penninghe, sijn si guldine sijn si selveren, die si vonden hebben of noch vinden moghen, willen wi dat die Lombarders die levende bleven sien ende ghesellen waren van den huse van Dordrecht, diet betonen moghen met onsen brieven, an vaen ende behouden onghecalenghiert van yemant van onsen weghen. Ende onbieden u onsen scoute ende ghesuoren van onser stedei van Dordrecht dat ghi dustanich ordinantiej als wi ghemaict hebben bi onsen Rade doet houden; ende es dat zake dat enigherande ghesmouten gout, selvere of pennighe, sijn si guldine sijn si selveren of onghesmolten, of andere ghesmouten metalle onder u comen es, dat ghi hem dat weder levert in al diere manieren dat voirscreven es, ende dat ghi onsen Lombarders voirs. hier in vordelike ende hulpelike sijt; ende bescermse van allen den ghenen die hem onrechte doen willen, want wise in onse bescermenesse ende hoede ghenomen hebben.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchk des manendaghes na sinte Pieters dach ingaende oichste int jair XXXVIIIo.

a
Lomb'd' B.
b
Tordr. B.
c
Will. B.
d
Heynn. B.
e
Lombard's B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
f
Dordr. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
g
hoirlijf B.
h
ghesmen tē B.
i
onserstede, de woorden gescheiden d.m.v. een verticale streep B.
j
de eerste i bovengeschreven B.
k
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Lombarden en Italiaanse kooplieden en hun compagnons in Dordrecht