Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X039r_264_1 WI_G_X039v_264_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 39r (40r)-39v (40v), nr. 249 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Dordrechta handvesten.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 36-37 (de gevidimeerde oorkonde, naar 'MS. Privilegen van Dordrecht van de Biblioth. te Leyden, pag. 24').

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De uitgave door Van Mieris van de gevidimeerde oorkonde van graaf Jan II is naar een ander handschrift dan dit register WI, welke versie nogal wat varianten vertoont, voornamelijk van redactionele aard (zie bijv. voetnoot b'); mogelijk gaat deze terug op een (Dordtse?) ontwerptekst. In onderstaande tekst zijn de inhoudelijke verschillen aangegeven, alsmede de varianten in de uitgave in ChHZ die een betere lezing geven dan het ter plaatse waarschijnlijk corrupte WI 264.

Wi Willaemb ..grave etc. maken cond allen luden dat wi ghesien ende ghehoirt hebben ene hantveste die onse lieve here onse oudevaderc, dair God die ziele of hebben moet, ghegheven ende bezeghelt hadde onser liever stede van Dordrechtd, sprekende ende houdende vane woirde te woirde als hier na bescreven staet.

Wi Jan grave van Heynnegouwenf, van Hollandg, van Zeeland ende here van Vrieslandh maken cond allen den ghenen die dese lettere sien sullen jof horen lesen dat wi ane ghesien hebben nutscap ende oirbair onser liever poirte van Dordrecht, ende hebben over een ghedraghen bi rade ons Raeds met scepenen ende metten Rade van onser poirte voirs. dat wi gheleghet hebben ende legghen sulke rechte als hier na bescreven staen blivende binnen onser poirte van Dordrechti voirnoemd.

In den eersten dat gheenj verweest kind jof verweesde kindere hare daghen en moghen hebben noch mondich wesen voir si vijftien jare oud sienk, ende dan sienl mondich ende hebben hare daghe; ende dat gheen voecht van onmondighen kinderen, jof die verweest sien van vadre jof van moedre, sijn hant slaen en sal ander kinder goet noch dat m ghebruken, op die boete van tien ponden also dicke alser den rechter ende den scepenen croninghen of quaem, het en ware dat hi alre eerst den kinde jof den kindren hair goet verzekert hadde alse scepenen redelic dochte ende moghelic. Ende dieo voeghet sal doen houdinghe nap wesen na haren betame jof siere toe ghegoet sijn, ende dair of sal hi alse vele hebben als hem scepenen toe scrivenq te hebbene; ende hebben si meer goeds jof renten dan die scieringhe draghen mach, die sal hi hem voirwaerds keren ende uytreken als si te haren daghen comen, ende dat te versekeren ghelike anders haren goede. Ende waert dat enich vochet enich verweest kints jof verweseder kindere onnutte ware danr den scepenen dochte bi anebrenghen der vryende, soe souden die scepenen mitten rechter den voirghenoemden wesen enen anderen voecht setten die hem dochte dat hem nutte ende oirbaerlic ware. Ende wair yemend die enich verweest kint jof verweesde kindere houden woude omme niet ende hair goet voirwaerdss keren, ende dat verzekeren wilde also scepenen redelic dochte, die soude dat kint jof die kindere vermonden; ende wilse die voecht behoudent, soe sal hi doen dies ghelike. Ende wat scade die verweesde kindere te nochu leden hebben, die blive also; mar die die voechdiev voert hantieren sal, salse behouden in alsulken rechte als hier voirscreven es.

Voert siw wi over een ghedraghen metten scepenen ende mitten Rade van onser poirte voirnoemt dat wi gheleyt hebben ende legghen een recht blivende binnen onser poirte van Dordrecht: soe wat man die scout verlyedex enen anderen voir scepenen, dat hi verzekert blive an zulken goede als hi dan te tiden heeft jof namaels hebben zal, ende an hem selven; ende dat hem dair an hinderen en sal noch en mach eny gheenrehande coep noch wilcore die hier dair na op maken mochte.

Voert hebbe wi bi rade ons Raeds ende om bede ende versoec onser liever scepene, z raeds manne ende oic om oirbair onser poirte van Dordrecht een recht gheleghet ende legghen blivendea' binnen onser poirte dicke voirnoemt: soe wie dat een kint ontvoirde dat vijftien jare hadde jof dair beneden, het ware verweest b', jof onder trouwe dadec', het en ware bi der ghemeenre maghe d' wille, openbair, sonder enigherande archlist, die hadde verboert sijn hoeft ende sijn goet jof men begrepe erghent in onsen lande, ende niet te verdinghene' noch gheleyde te vercrighen. Ende wie dit toe brochte ende hier toe riede, die verboerde sijn lijf ende sijn goed mochtmen dair mede betughen. Ende alsulc goed als dusghedanich kint hadde jof ane comen f' mochte, dat ontfoert ware jof onder trouwe ghedaen ware buten der magheg' wille alse voirscreven es, dat soude anecomen sinen erfnamenh' ghelike joft verstorven ware.

Ende omme dat wi willen dat dese voirscreven dinghe vaste ende ghestade bliven ghehouden van ons ende van onsen nacomelinghen tote enen eweliken rechte onser liever poirte dicke voirscreven, soe hebbe wi dese letterei' bezeghelt met onsen zeghele uythanghende, ende hebbense doen zeghelen omme die meere zekerhede onser liever poirte van Dordrecht voirghenoemd ghemene met ons met hare stede zeghele. Ghegheven int jair ons Heren Mo CCCo ende drie op sente Martijns dach in den winterj', in die Haghe.

Ende want onsen goeden luden van onser stede van Dordrecht voirs. dese voirnoemde hantveste ghearcht was bi groten onghevalle van brande, als ons ende onsen ghemenen Raede wel kenliken es, soe hebben wi hem bi raede ons Raeds ghemeens dese voirscreven hantveste verniewet, ende ghelovense hem voir ons ende voir onse nacomelinghe eweliken vaste ende ghestade tek' houdene, sonder enich weder segghen. Ende hier waren over here Pieter here van der Lecke, here Heynricl' van der Leckem', sijn soen, here Daniel van der Merweden', here Willaemo' van Duvenvoirdep', hair Harbare van Rieden, onse bailiu van Zuuthollandq', ende here Florijs van Haemsteder', ridders, ende Tielman die Moelnair, knape.

In kennissen der wairheyt soe hebben wi desen brief bezeghelt met onsen groeten zeghele uythanghende. Ghegheven te Dordrecht int jair ons Heren Mo CCCo acht ende dortich des woensdaghes na sinte Valentijns dach.

a
Dordr. B.
b
Will. B.
c
oude bovende regel toegevoegd B.
d
Dordr. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
e
wan B.
f
Heynn. B.
g
Holl. B.
h
Vriesl. B.
i
van Dordrecht boven de regel toegevoegd B.
j
de tweede e bovengeschreven B.
k
oudsien B.
l
alsdan soo zyn zy i.p.v. ende dan sien ChHZ.
m
hier selvighe ChHZ.
n
condinghe ChHZ.
o
aldus ChHZ; ontbr. B.
p
van den ChHZ.
q
v gecorrigeerd B; scieren ChHZ.
r
dat ChHZ.
s
woirwaerds B.
t
vermonden en houden ChHZ.
u
tot noch toe ChHZ.
v
die gecorrigeerd B.
w
soo zyn ChHZ.
x
vergoede ChHZ.
y
noch oock mede i.p.v. noch en mach en ChHZ.
z
hier ende ChHZ.
a'
aldus ChHZ; bliven B.
b'
hier ontbreekt wel iets als jof onverweest B; het en ware een weeskint ofte een onweeskint ChHZ.
c'
ghedaen hadde B.
d'
hier ofte vrienden ChHZ.
e'
verborghen ChHZ.
f'
hier een of twee letters geradeerd B.
g'
vrienden ChHZ.
h'
erfmamen B.
i'
keure ChHZ.
j'
dat is 1303 november 11.
k'
boven de regel toegevoegd B.
l'
Heynr. B.
m'
derLecke B.
n'
M'wede B.
o'
Will. B.
p'
ven onduidelijk vanwege een inktvlek B.
q'
Zuutholl. B.
r'
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: stad Dordrecht