Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X042v_279_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 42v (43v), nr. 264 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Leen; Gillis van Wendelnesse.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 268, ad 1339-1340 maart 3.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZH 89.

Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden. Want Gillijs van Wendelsnesse tieghens onsen lieven here ende vaeder, dair God die ziele of hebben moete, cofte al dat ghoet ende ambochte die onsen lieven vaeder voirs. ane ghecomen waren bi Jans doet van Wendelsnesse, heren Willaemsc soene van Wendelsnesse, in wat manieren dattet hem aneghecomen was ende Gillijs voirs. van onsen lieven here ende vaeder voirnoemd ten rechten liene hilt ende nu van ons hout, soe hebben wi Gillise voirzeyt d dair of sulke gratie ghedaen ende doen met desen brieve voir ons ende voir onse nacomelinghe hem ende sijnen nacomelinghen dat goed voirscreven te houdene tote enen erfliene, in diere manieren dattet altoes bliven sal up die ghone die van Gillijse livef voirscreven comen sien of comen sullen in wittachtigher gheboerten; ende soe wanneer niement en levede die van Gillijs live voirs. comen ware als voirscreven, soe sal dat goed voirnoemd comen op den outsten ende op den naesten die Gillise voirscreven aneghinghen van sijns vaeders weghe ende erflien waeren sculdich te nemen, ende altoes also voert te ervene als erflien sculdich is te gane, sonder arghen list. Voert van allen ambochten die Gillijsg voirs. tieghens onsen lieven here ende vaeder cofte ende hem bi Jans doet als voirs. is ane ghecomen waren, sal hi ende sine nacomelinghe hebben alsulke vervalle als andere ambochtsh heren in Zuuthollandi hebben van hueren ambochten die si van ons houden of van onsen nacomelinghe houden sullen; ende alle dinghe sonder archlist.

Ende j omme dat wi willen dat Gillise voirscreven ende sinen nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen in desen goede ende erfliene als voirscreven es wel ende ghetrouwelike ghehouden sien ende wesen sullen, soe hebben wi desen brief open beseghelt met onsen seghele. Ghegheven tote Berghek in Heynnegouwenl des vrydaghes na Grote vastelavond int jair XXXIXo.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Will. B.
d
hier en in de volgende vier regels om een groot gat in het perkament heen geschreven B.
e
Gillijse met de e geëxpungeerd B.
f
boven de regel toegevoegd B.
g
Gill. B.
h
door de b een overtollige en deels geradeerde afkortingsstreep B.
i
Zuutholl. B.
j
het vervolg in lichtere inkt B.
k
B'ghe B.
l
Heynn. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Gillis van Wendelnesse