Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X044r_289_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 44r (45r), nr. 274 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Tyelman die Molenaera.

In de marge, door andere hand: Molenaerb. – Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 272.

..Willem ..grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi sculdich sijn heren Tielman den Moelnaird, onsen trouwen ridder, bi sire rekeninghe die hi ghedaen hevet bi onsen bevelen op sinte Symon ende Juden avonde int jair van XLo voir onse trouwe lude heren Heynricf Coeting, Raesen van Liedekercg, meester Clays Stuych ende heren Janne van Leyden, over mids VC lb. Hollandsi die wi hem bewijst hebben op den Cuser met onsen opene brieve, ende hondert pond grote die ons here Tieleman gaf van cope die hi jeghens ons ghedaen hadde, als omme den tiendej van Ghiesen van Wouter Bartouds sone ende Tsweens kinder lande van den Veeren van Zwindrechtk ende van twien oerden vijf hondert twie ende tneghentich pond achte scellinghe ende vier penninghe Hollands, maken vier ende tseventich pond dortiendalf penninc grote, welke somme van ghelde wi hem beloven te betalen binnen desen jare naist comende. Ende ware dat zake dat wise hem binnen desen jare niet en betaelden, soe willen wi dat hi voir elc pond grote een pond Hollands tsyairs hebbe, ende voert also tote vier jaren toe, wairt dat wi hem sijn ghelt niet en gaven; ende dese renten bewisen wi hem op te heffen op onse grute tDordrechtl, ende ombieden onsen rentemeester die dan ter tijt es dat hi hem dat ghelt uytreke ende betale jairlix van der gruyte na dien dat beloept. Ende wair dat zake dat wi heren Tielman voirs. binnen desen vier jaren van desen ghelde niet ghenoech en deden, soe sal here Tielman ende sine nacomelinghe tenden den vier jaren erflike behouden op onse gruyte voirs. voir elc pond grote eenm pond Hollands tsyairs, die wi hem bekennen willen voir ons ende voir onse nacomelinghe jairlix op te heffen hem ende sinen nacomelinghen, sonder archlist, behouden alsulke brieve alse voir dese tijt op onse gruyte ghegheven sijn.

In orconde etc. Ghegheven te Bins op sinte Symon ende Juden avonde apostelen int jair viertich.

a
Molen' B.
b
Molen' B.
c
Heynn. B.
d
Moelnar B.
e
27 oktober.
f
Heynr. B.
g
Liedek'c B.
h
y verbeterd, mogelijk uit u B.
i
Holl. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
j
n gecorrigeerd B.
k
Zwindr. B.
l
tDordr. B.
m
elc pond grote een op rasuur B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Tielman de Molenaar, ridder