Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X044v_293_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 44v (45v), nr. 278 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Here Daniel vander Merwede.

In de benedenmarge de custode: Willema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven Janne van der Watringhe ons liefs vaeder ende des hartoghen van Brabant.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 649-650.

Willemc ..grave van Heynnegouwend etc. maken cond allen luden. Want her Daniel van der Marwede, onse trouwe man, baenroeds gheworden es ende sinen staet ghehoghet hevete, ende baniere ghelaten bi ons ende bi onsen wille, soe hebben wi hem ghegheven ende gheven met desen brieven omme den voirs. staet dair hi toe ghecomen es mede te beledene ende te houdene als dair toe behoert, ende omme menighen trouwen dienst die hi ons ende sine vorders ons ende onsen vorders dicke ghedaen hebben ende hi ons f noch doen sal, dat al dat leen goed dat hi nu ter wilen van ons te liene hout an ons niet verstervene en sal also langhe als hi enich wittachtich kind levende hevet, est zone est dochter, bi veren Johannen van der Emeg, vrouwen van der Marwedenh, sineni wive, ende ymmer dat outste, mer op den jongheren manhoeft voir douder dochter. Ende naj heren Daniels doet die ghenen van zinen kinderen dair dit voirscreven liene op coemt, storven hi sonder wittachtighen soene, soe salt comen op een heren Daniels kinder als voirscreven es; ende laet hi enen wittachtighen zone, die salt houden ten rechten liene. Ende storve die sonder sone, soe soudet weder comen op eenk van heren Daniels kinderen; ende na heren Daniels kinder doet voirscreven soe salt wesen te rechten liene.

Ende omme dat wi ende onse nacomelinghe hem ende sinen kinderen voirscreven dit wittelike ende trouwelike houden sullen, sonder archlijst, soe hebben wi heml desen brief open doen bezeghelen met onsen groten zeghele. Ghegheven in Middelburchm des manendaghes na Paesdach int jair XLIo.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Will. B.
d
Heynn. B.
e
v gecorrigeerd B.
f
hier ende hi herhaald, de i niet afgemaakt B.
g
m gecorrigeerd B.
h
M'weden B.
i
hier en in de volgende vier regels om een scheur in het perkament heen geschreven B.
j
n verbeterd uit h B.
k
opeen B.
l
boven de regel toegevoegd B.
m
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Daniel van der Merwede, baanrots