Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X045v_301_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 45v (46v), nr. 286 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Ghijsbrechta van Alblaes.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 279.

Willemb ..grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi sculdich waren Ghijsbrechtd van Alblaes, onsen knape, twe hondert pond Hollandse van paerden ende van alrande cost die hi in onsen dienst ghedaen hadde in alre hande reysen omme des oirloghes wille, also als hi gherekent hevet voir onsen Raed die wire toe gheset hadden, als heren Dirc van Matenisse, meester Clays Stuec ende Raesen van Liedekerckef, voirg wilke CC lb. wi hem bewijsth hebben ende ghegheven mit desen tieghenwoirdighen brieve eenen oert die op die Maese gheleghen is ende hiet die Helle oert, ende anders alle die oirde ende uyt lande die in Drie milen gheleghen sijn up die Mase, in manieren voir elc VIII lb. Hollands een pond Hollands tsyairs, dat coemt voir dese CC lb. voirs. XXV lb. Hollands tsyairs; welke oerde ende uyt lande voirs. Ghijsbrechti voirs. ende Mabelie sijn wijf, heren Jacobs dochter was van Lichtenberch, vrylike ghebruken sullen also langhe als hoir enich levet; ende soe wannere dat hoere beyder brake, soe soude dese voirs. oirde ende uytlande vrylike weder op ons comen of op onse nacomelinghe. Ende wat an dese XXV lb. Hollands tsyairs ghebrake, dat sal onse rentemeester van Zuuthollandj die nu is of namaels wesen sal Ghisebrechtek ende Mabelien sinen wive voirs., of den ghenen die langhest leven sal van hem beyden, uytreken ende betalen sonder anders enighe brieve dair of te hebben van ons of van onsen nacomelinghen, alle jare toit elken Bamissel. Ende alle dese voirwairde voirnoemd beloven m Ghisbrechten ende Mabelienn sineno wive voirnoemd vaste ende ghestade te houdene voir ons ende voir onse nacomelinghe, behoudenlike allen den brieven die wi of onse ouders ghegheven hebben op dit voirnoemde goed voir desen dach.

In orconde etc. Ghegheven tote Denremonde des saterdaghes na des heylichs Sacraments dach int jair XLIo.

a
Ghijsbr. B.
b
Will. B.
c
Heynn. B.
d
Ghijsbr. B.
e
Holl. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
f
Liedek'cke B.
g
vair B.
h
be wijst B.
i
Ghijsbr. B.
j
Zuutholl. B.
k
Ghisebr. B.
l
1 oktober.
m
hier ontbreekt wel het woord wi B.
n
de tweede e gecorrigeerd B.
o
s gecorrigeerd B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Gijsbrecht van Alblas, grafelijke knaap, en zijn echtgenote Mabelie