Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X048v_319_1 WI_G_X049r_319_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 48v-49r, nr. 305 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Heere Jan van Polanen, heere vander Lecken.

In de marge enkele onduidelijke penprobeersels of aantekeningen: sba (15e eeuw); 2 copieen (18e eeuw).

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 655.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi vercoft b ende vercopen voir ons ende voir onse nacomelinghe heren Janne van Polanen, heren Jans soen van Polanen, hem ende sinen nacomelinghen die heerlicheden van der Lecken also grot ende also cleyne alse her Heynricc here van der Lecke, die nu lest starf, houdende ende besittende was in sinen lesten live ende si der heerlichede van der Lecke toe behoerd, ende hi ende sine voirvorders beseten ende ghebruict hadden tot up den dach dat her Heynricd van der Lecke voirscreven van live te doede quam, ende mit al der heerlicheden also groet ende also clene alse dair toe behoeren, dat es te weten tgherecht van Riederkerkee, van Leckerkerckef, van Crimpen up dYsel, van Crimpen up die Merewedeg, van Ouderkerkeh, van Zubbroec, van Strevelant, van Brantwijc, van Ghiben lant ende van Blaskensgrave, of in wat manieren dat die heerlicheden ghenoemt zijn, ende mit alle der heerlicheden, renten ende ghoede, hoe dat si dair binnen gheleghen zijn, est in tienden, in veren, in vischerien, in huysen, in water, in erve of in wat manieren dat se ghenoemt of gheheten moghen zijn, uut ghenomen eyghen erve; wilke ambochten, heerlicheden, renten ende ghoede, hoe dat se gheleghen ende gheheten zijn, her Jan van Pollanen voirscreven van ons ende van onsen nacomelinghen houden zal ten rechten lene. Ende om des willen dat hi noch wijf noch kint en heeft, soe hebben wi hem die gratie ghedaen: wair dat zake dat her Jan van Polanen quame van live te dode sonder wittachtich zoen te hebben van sinen live die na hem levede, soe souden die gherechten, heerlicheden ende alle ghoede voirscreven comen up Philps van Polanen, sinen broeder, also verre alse hi levede; ende waert dat sake dat Philps voirnoemt storve voir heren Jan, sou souden dese voirscreven ghoede ende heerlicheden come up Dirc, sinen broeder; ende up wilken van beyden dat die ghoede ende heerlichede quamen, die soudse houden van ons ende van onsen erfnamen hi ende sine erfnamen ten rechten lene. Ende waer oec dat sake dat her Jan van Polanen voirscreven hem of sinen erfnamen enighe renten van desen voirscreven goede, soe ware dat si gheleghen zijn binnen desen gherechten voirscreven of die here van der Lecke voirscreven voir tijts ghebruict heeft, wairt in tyenden, in veren, in vischerien of in enigherande ander renten, of ghewonnen worden mit enighen rechte of onghebruke dair an ghedaen worde, jof des wi hem niet ghewaren en mochten, dair souden wi hem of sinen nacomelinghen weder of gheven voir elken pont tsyairs des hem onghebruyke ghedaen worde tyen pond Hollandsi, die wi hem of onse nacomelinghe betalen wouden binnen dien halven jare dat hi ons mit vier onser manne betoghede dair hi ghebrec in hadde. Vord gheloven wi hem voir ons ende voir onsen nacomelinghen: waerd dat sake dat hem enich van desen heerlicheden ende gherechten voirs. of ghewonnen worde of onghebruke ghedaen, ende dat wijs hem niet ghewaren en mochten, soe souden wi hem ende sinen nacomelinghen dat up rechten ende restoir doen in ghelden binnen den naesten halven jare dat hi ons of onse nacomelinghe betoecht hadde bi twen wittachtighen mannen, den enen die wi kiesen zouden ende den anderen die her Jan of sine erfname kiesen souden, dat si zegghen zouden bi horen ede hoe vele dat die herlichede of gherechte wairdich waren dair her Jan of sine erfname ghebrec of hadden; wilken man wi sculdich zien te kiesen ende dair toe te setten binnen den eersten VI weken, soe ware dat wijs of onse erfnamen van heren Janne voirscreven of van sinen erfnamen vermaent werden; ende die II manne die wi of onse nacomelinghe heren Jan of sinen nacomelinghen zetten zullen, die zullen hair zegghen uuten binnen den eersten VI weken dair na dat si dair toe gheset ende ghecoren zullen worden. Ende van desen herlicheden, renten ende ghoede voirscreven heeft ons her Jan van Polanen voirs. betaelt bi heren Pieters hant van der Hayen, ons cappelaens, die ons ghoede rekeninghe dair of doen zal, XIIM IIIIC lb. zwerter Tornoysej, wair of dat wi van heren Jan van Polanen voirs. ende van sinen erfnamen voir ons ende voir onsen nacomelinghen vol ende al betaelt houden, ende scelden dair of quite; ende gheloven voir ons ende voir onsen nacomelinghen heren Janne van Polanen ende sinen nacomelinghen in alle dese voirscreven heerlicheden, ambochten, tyenden, veren, vischerien, allen ghoeden, renten, hoe dat si gheleghen ende gheheten zijn, vrylike te waren ende recht warande dair of te k zijn voir enen yegheliken mensche die dair yet up te zegghen mochte hebben.

In orconde etc. Ghegheven te Condeyt tsaterdaghes na sinte Marcus dach anno XLIIo.

a
Heynn. B.
b
hier ontbreekt wel hebben B.
c
Heynr. B.
d
Heynr. B.
e
Ried'kerke B.
f
Leckerk'cke B.
g
M'ewede B.
h
Oud'kerke B.
i
Holl. B.
j
Tor. B.
k
hier wesen, doorgestreept en geëxpungeerd B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Jan heer van Polanen, zoon van heer Jan van Polanen