Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X050v_330_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 50v, nr. [315bis] (eerste helft 16e eeuw), naar onbekend voorbeeld.
Opschrift:

Matheus van Buerena.b

Dit latere afschrift in het register heeft geen volgnummer.

Voor de in onderstaande tekst genoemde oorkonde van graaf Willem IV, welke door deze was gestoken, zie nr. WI 295.

Margriete bijder genaden Goids keyserinne van Romen altois meersende, gravinne van Henegouwenc, van Hollantd, van Zeellante ende vrouwe van Vrieslantf maken condt allen luyden dat onse lieve broeder here Willem, grave van Henegouweng, van Hollanth, van Zeellanti ende here van Vrieslantj, dair God die ziel of hebben moete, gegeven hadde Matheus van Buerenk, onsen trouwen man, twintich pont Hollands sjairs up een tiende die gelegen is in Riederambochtl, in allen manieren ende vormen dat die brief houdt dair dese brief duer steken is, welke XX l. Hollandsm sjairs voirs. wy hem bewysen ende verleggen by sijnen wille up alle onse tienden die wy hebben in Zwindrechtn; ende ombieden onsen rentmeester die nu is of namaels wesen sal dat hy Matheus van Bueren of sijnen gewairden bode alle jair als die rentmeester die tienden vercoopt of doet vercopen die geloifte laet ontfaen van dien twintich ponden sjairs voirs., in alsulken payement ende tot alsulken dagen alsmen die tienden vercoopt, soe wair of van wien dat Matheus voirs. die geloefte liefste ontfaet. Ende wair dat sake dat van die tienden voirs. verswymden of dat zij uut onser handt quamen, soe geloven wy Matheuso van Bueren voirnoemd die twintich ponden sjairs bewysen up goeden zekeren goeden dair hy wel zeker waere. Van welken XX l. sjairs voirnoemd dat wy Matheus voirs., omme dienst die hy onsen voirvorders gedaen heeft ende ons noch doen mach, te gracie gedaen hebben in sulker manieren dat die XX l. Hollands sjairs voirs. aen ons noch ane onse nacomelinge niet versterven en sullen alsoe lange als dair yemant leeft die van Matheus lijve voirs. comen is of comen sal, zijt zone zij dochter, sonder argelist; ende te verheergewaden mit enen sperwaere.

Ende omme dat wy willen dat dit van ons ende van onsen nacomelingen Matheuse voirs. ende sijne nacomelinge inder manieren als voirs is vast, stade en wel gehouden worde, soe hebben wy desen brief open besegelt mit onsen segele. Gegeven tot Sinte Geerdenbergep up onser Vrouwen dach nativitas int jair ons Heren duysent driehondert zesendeviertich.

 

Vanden selven XX l. sjairs int VI voergaende blat.q

a
Bue'n B.
b
het opschrift door dezelfde hand als de oorkondetekst B.
c
Heneg. B.
d
Holl'nt B.
e
Zeell. B.
f
Vriesl'nt B.
g
Heneg. B.
h
Holl. B.
i
Zeell. B.
j
Vriesl'nt B.
k
Bue'n B; deze naam hierna steeds zo afgekort.
l
Riederamb. B.
m
Holla's B.
n
Zwindr. B.
o
Mathe9 B.
p
S'te Geerdenb'ge B.
q
een verwijzing naar nr. WI 295, ingeschreven op f. 45r (46r), inderdaad het zesde blad vóór dit f. 50 B.
Oorkonder: keizerin Margareta
Destinataris: Matheus van Buren