Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X053r_343_1 WI_G_X053v_343_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 53r-53v, nr. 327 (1340 apr.-1341 apr.), naar A.
Opschrift:

Brederode.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 251-252, op datum van de gevidimeerde oorkonde.

Vgl. nr. NH 118, de oorkonde waarin graaf Willem III de lijftocht bevestigt die Hendrik van Brederode aan diens echtgenote Isabella van Fontaines heeft geschonken, d.d. 1321 oktober 9. De onderstaande gevidimeerde oorkonde, waarin onder andere die lijftocht wordt afgesproken, zal derhalve vóór die grafelijke akte zijn uitgevaardigd, en is derhalve waarschijnlijk niet naar de paasstijl gedateerd, die zou leiden tot een datering op 1322 maart 29.

Zie voorts nr. WI 376, alsmede de aantekening bij nr. WI 335.

Wi hair Hughe Mensen sone, prioer van Egmonde, ende broeder Dieric van den Zande, prioer van den Jacoppinen tote Hairlema maken cond allen luden dat wi ghesien hebben ende ghehoert ene lettere vray ende goed ende onghequest, sprekende van wourde te wourde als hier na bescreven staet.

Wi Jan van Heynnegouwenb, here van Byaumond, ende Gherard here van Voirne, burchgrave van Zeellandc, maken cond allend luden ende kennen ende oirconden dat wi ghesproken hebben eene wittachtich huwelic tuschen Henricf van Brederoedeg ende joncvrouwe Ysenbeel van Fonteynes, onser liever nichten, in deser manieren dat Henric voirs. hebben sal met dier selver joncvrouwen in gherechter medegave die sestien pond en vijf scellinghe groter Tornoyseh tsyaers die hare bewijst sien van haren broeder den here van Fonteynes, onsen lieven neve, in die tollen te Tiele ende te Litte voir hair vaderlike erve. Ende Henric voirs. sal maken der joncvrouwen voirnoemd te rechter lijftochte dat huys ende die woninghe tote Brederoede, also alse die gheleghen es, ende dair toe drie hondert pond Hollandsi tsyaers, enen goeden groten coninx Tornoysej gherekent voir acht pennighe, of payment dat also goed es, an sinen liene dat ommetrent Brederoede gheleghen es ende dat hi hout van onsen lieven here den ..grave van Hollandk; ende wat an dien renten ghebrake van dien drien hondert ponden Hollandsl tsyaers, payments voirs., dat sal Henric voirnoemt der joncvrouwen voirs. vervollen an sinen goede in Suuthollandm in den lande van Brederoede met ons lieves heren sgraven hant voirscreven. Voert est voirwairde: wair dat zake dat Henrix voirs. ghebrake sonder levende bord van der joncvrouwen voirscreven, soe mach die voirnoemde joncvrouwe uytgaen met hare lijftochte ende medegave voirs., ende met allen cleynode dat si dair bringhen sal ende dat tote haren live behoren sal ende tote hare camer op die tijt alst gheviele, sonder enighe scout the gheldene; ende wair dat zake datter joncvrouwen voirs. ghebrake eer Henrix voirscreven sonder levende boird van der joncvrouwen voirnoemd, soe soude die voirnoemde medegave comen op der joncvrouwen erfnamen voirs., sonder enigherande scout te ghelden, ende Henric voirs. bleve an an sinen goede sonder enigherande delinghe van der joncvrouwen erfnamen voirs.

Ende ic Henric van Brederoede voirscreven, want ic wel beraden ben met minen vrienden, alle dese voirscreven voirwairden ghelovet hebbe ende volghe ende icker mi wel belove ende beghere te anemen ende aneme, soe hebbe ic desen brief open bezeghelt met minen zeghele; ende hebbe ghebeden groten heren ende moghenden, mijn here Jan van Heynnegouwenn, here van Byaumond, heren Gherard here van Voirne, burchgrave van Zeellando voirnoemt, die alle dese voirwairde ghesproken hebben alse voirscreven es, ende heren Pieter here van der Lecke, minen lieven oem, heren Ghisebrechtp here van Yselsteyne, heren Florens van Bersele, here van Scoudee, heren Daniel van der Merewedenq, heren Symon van Benthemr, ridders, Janne van Arcle, Henric van der Lecke ende Willems van der Wourt, knapen, dat si hare zeghele mede an hanghen willen ant desen brief. Ende wi Jan van Heynnegouwenu, here van Byaumond, Gherardv here van Voirne, burchgrave van Zeellandw, Pieter here van der Lecke, Ghisebrechtx here van Yselsteyne, Florensy van Bersele, here van Scoudeez, Daniel van der Merewedea', Symon van Benthemb', ridders, Jan van Arcle, Henric van der Lecke ende Willemc' van der Wourt, knapen voirscreven, omme bede wille Henrixd' van Brederoede voirnoemd hebben wi onse zeghelen metten sinen ghehanghen an desen selven open brief. In orconde ende in kennisse alle der voirwairden voirscreven ghedaen ende ghegheven in Voirne int jair ons Heren Mo CCCo een ende twintich, des manendaghes voir Palmen dach.

Ende omme dat wi hair Hughe Mensen sone ende broeder Dieric voirghenoemd dese voirscreven lettere ghesien ende ghehoirt hebben als hier voirscreven staet, soe hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghelen in kennissen der wairheit. Ghegheven int jair ons Heren Mo CCCo ende neghen ende twintich des anderen daghes na Kersdach.

a
Hairlē B.
b
Heynn. B.
c
Zeell. B.
d
hier en in de volgende twee regels om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven B.
e
dat wit ghesproken hebben een op rasuur B.
f
Henr. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
g
Breder. B; ook deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
h
Torn. B.
i
Holl. B.
j
Torn. B.
k
Holl. B.
l
Holl. B.
m
Suutholl. B.
n
Heynn. B.
o
Zeell. B.
p
Ghisebr. B.
q
M'ewedē B.
r
Benthē B.
s
Will. B.
t
dat si hare zeghele mede an hanghen willen an op rasuur B.
u
Heynn. B.
v
Gher. B.
w
Zeell. B.
x
Ghisebr. B.
y
Flor. B.
z
boven ee een onduidelijk (afkortings?)streepje B.
a'
M'ewede B.
b'
Benthē B.
c'
Will. B.
d'
Henr. B.
Oorkonder: heer Hugo Mensenz., prior van Egmond, en broeder Dirk van den Zande, prior van de Dominicanen te Haarlem
Destinataris: Hendrik van Brederode en zijn echtgenote jonkvrouw Isabella van Fontaines