Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X053v_344_1 WI_G_X054r_344_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 53v-54r, nr. 328 (1341 apr.-1342 jan.), naar A.
Opschrift:

Brederode toge yemanta ter duwaryen vrou Isabeel.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 371-372, op datum van de gevidimeerde oorkonde.

Zie de aantekening bij nr. WI 335.

Wi haer Hughe Mensen soene, prioer van Egmonde, ende broeder Dideric van den Sande, prier van den Jacopinen van Hairlemb, maken cond ende kenlic allen den ghenen die desen brief sullen sien of horen lesen dat wi ghesien hebben ende ghehoert eenre edelre vrowen letteren, Katerinenc vrouwen van Voirne ende van Teylinghe, daer God die ziele of hebben moet, bezeghelt met haren zeghele, wel sprekende in desen woerden die hier na volghen.

Wi Katerined, vrouwe van Voirne ende van Teylighee, maken cond ende kenlic allen luden dat voir ons quamf Heynricg van h Brederodei, onse lieve zuagher ende onse trouwe man, ende makede joncvrou Isebeel, sinen wijttachtighen wive, der joncvrouwen van Brederode, onser liever nichten, met onser hant te lijftochte dat eyland dat ghehieten is tOghe oftej Calense, met dien gherechte ende tiende ghehelike also als hijt van ons hout, uytghenomen den tiende aldaer diek wilneer van ons helden Jan uter Wijcl ende Wouter sien broeder; voert makede die selve Heynric dier voirghenoemder joncvrouwen Isabeel met onse hand te lijftochte die twiedeel van den tiende te Hairlemm ende te Scoeten ende die twiedeel van den tienden toit Alebrechtsberghe ende Tetroeden also als hise van ons houd, in desen manieren: waer dat sake dat Heynric voirs. aflivich worde ende enen sone liete dien hi hadde bi sinen wine der joncvrouwen voirs., soe soud al dit voirs. goed, halfto gherechte ende tiende, lijftochte bliven der joncvrouwen sinen wive voirnoemd, ende dander helfte soude comen op den zone voirs.; ende liete Heynric voirnoemd ne ghenen soen na sienre doet dien hi hadde bider joncvrouwen sinen wive voirscreven, soe soude die joncvrou voirs. dit goed, gherechte ende tiende voirscreven ghehelike ende al behouden toit hore rechter lijftochte. Ende al dit voirnoemde goed, gherechte ende tiende hebben wi verliet ende verlienen der voirs. joncvrouwen Ysebeel, joncvrou van Brederode, onser liever nichten, toit horer rechter lijftochte in allen manieren als voirscreven. Ende hier waren over onse lieve sone die here van Voirne, burchgrave van Zellandp, ende haer Daniel van der Marwede ende onse ghetrouwe manne haer Gherit van Eemskercq ende haer Simon van Benten, ridders, Heynric van Eemskerc ende Simon Dirx zoen van der Burch, cnapen.

Ende op alle desen voirscreven dinghen vaste ende ghestade bliven voir ons ende ons nacomelinghen, soe hebben wi desen brief open beseghelt met onsen zeghelen. Ende hic Heinricr van Brederode voirs., want ic alle dese voirscreven stucken ghedaen hebbe bi raeds minen vrienden, soe heb ic minen zeghel mede ghehanghen an desen open brief; ende hebbe ghebeden ende bidde minen lieven here van Voirne, heren Gherarde van Eemskerc, heren Daniel van der Marwede, heren Simon van Benten, Heinric van Eemskerc ende Simon Diercss soen van der Burch voirs., die omme mine bede willen over voirs. stucken waren, dat si haer zeghele mede willen hanghen an desen selven open brief. Ende wi Gherardt here van Voirne, burchgrave van Zellandu, Gherardv van Eemskerc, Daniel van der Marwede, Simon van Benthem, ridders, Heynric van Eemskerc ende Simon Dircs sone van der Burch, cnapen voirnoemt, omme bede wille Heynricsw van Brederode voirscreven hebben wi onsen zeghelen mede ghehanghen an desen open brief in kennissen der waerheyt voirscreven. Ghegheven ende ghedaen in die Haghe op den heylighen Kersdach int jaer ons Heren Mo CCCo vive ende twinthic.

Ende omme dat wi haer Hughe Mensen sone ende broeder Diederic van den Zande voirghenoemd dese lettere voirscreven ghesien ende ghehoert hebben also alse hier voirscreven, soe hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghelen. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo ende neghen ende twintich des anderen daghes na Kersdach.

a
in nt een stok te weinig B.
b
Hairlē B.
c
Kat'inen B.
d
Kat'ine B.
e
aldus B.
f
m verbeterd uit n B.
g
Heynr. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
h
hier van herhaald B.
i
Breder. B; ook deze afkorting hierna niet meer herhaald.
j
t onduidelijk (gecorrigeerd uit n?) B.
k
boven de regel toegevoegd B.
l
ij onduidelijk (gecorrigeerd?) B.
m
Hairl. B.
n
te troede, gescheiden door een gerepareerde scheur in het perkament, waar ook in de volgende twee regels omheen is geschreven B.
o
halst B.
p
Zell. B.
q
Eemsk'c B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
r
Heinr. B.
s
e gecorrigeerd B.
t
Gher. B.
u
Zell. B.
v
Gher. B.
w
Heynr. B.
Oorkonder: heer Hugo Mensenz., prior van Egmond, en broeder Dirk van den Zande, prior van de Dominicanen te Haarlem
Destinataris: heer van Brederode